Preview begrotingskrant

Dit is onze bijdrage voor de begrotingskrant 2018

Sociaal Groesbeek
Een eerlijke verdeling van onze gemeentegelden zonder voor Sinterklaas te spelen.
Voor ons ligt de begroting van Bergendal 2018.
Een begroting met een grote plus, voor ons is echter een extra opname uit de algemene reserve onbespreekbaar: Wij willen niet voor de toekomstige raad beslissen. Anderzijds worden we blij gemaakt met een lastenverlichting. Wat voor ons onverteerbaar is, is de verhoging van de rioolheffing met 10%. Wij zijn een partij voor de hele gemeente, echter de inwoner van het oude Groesbeek is al sinds de herindeling behoorlijk de Sjaak. Waar bij de harmonisatie werd beloofd dat niemand er op achteruit zou gaan lijkt het tegenovergestelde waar. Wij zullen deze begrotingsdebatten inzetten op een juiste besteding van de meevaller. Wij willen dat de teveel betaalde rioolheffing 2016 desnoods van de nog te ontvangen frictiekostenvergoeding betaald word. Wij willen veilige fietsroutes voor scholieren van en naar polder. Wij willen dat de eigen bijdrage voor EHBO cursisten vergoed wordt door de gemeente. Wij willen dat het handhavingsbeleid zich eindelijk gaat toespitsen op overlast gevende inwoners. Wij willen een beloning voor jongeren die zich positief gedragen. Leefbaarheid in de kernen is een veel gehoord woord, maar hoe staat het daar nu mee? Wij willen een onderzoeksbureau opdracht geven de leefbaarheid te onderzoeken. Wij willen een werkcoach die zich gaat focussen op moeilijk plaatsbare werklozen en dat er nu eens echt wat komt van de banenafspraakverplichting.

Wij willen de stofkam door alle bestaande gemeenschappelijke regelingen zodat de opslag/overheadkosten verminderen. Wij willen specifiek voor onze gemeente duidelijk wat deze deelname kost en wat het opbrengt. Wij willen een betere sociale werkvoorziening waar werknemers meer zijn dan een uitstroom/detacheringspercentage.
Teveel om in 300 woorden op te noemen, wij zullen tijdens de begrotingsdebatten moties en amendementen indienen o.a. voor een betere grofvuilinzameling en waardering voor mantelzorgers