Schriftelijke vragen over de Mallemolen

Recentelijk stond in de krant dat het Groesbeeks gemengd koor moest gaan verkassen uit de Mallemolen, dit omdat het Montessori college wil gaan uitbreiden volgens de Agora onderwijs methode.
Dit verkassen zou nodig zijn voor meerdere gebruikers van de beneden verdieping in cultureel centrum de Mallemolen. Toen een paar jaar geleden de Werkenrode school naar het Montessori gebouw verhuisde, was dit omdat er ruimte in het gebouw over was. Een gevaarlijke verkeerssituatie is ontstaan, hier hebben we al eerder vragen over gesteld, maar er is ook geld bespaard. De situatie van onderwijs in de Mallemolen zou van tijdelijke aard zijn. Beseft dit gemeentebestuur wel dat, indien we een vereniging uit het gebouw jagen dat deze dan niet meer terug zal keren?
Kortom verlies aan omzet, verlies aan exploitatie. Reden voor ons om schriftelijke vragen te stellen.
Geacht College,

Wij hebben kennis genomen van uw voornemen om een gedeelte van het Montessori College te verplaatsen naar de benedenverdieping van het cultureelcentrum de Mallemolen.
Dit verbaasd ons omdat nog vrij recent de Werkenrodeschool is verhuisd, naar de leegstaande ruimtes in de Montessori school.
Wij hebben dan ook een aantal vragen:

Is er met de komst van de Werkenrodeschool wel voldoende rekening gehouden met de leerlingenfluctuaties/ onderwijsmethode wijzigingen?

Indien de situatie tijdelijk is, waarom is er dan niet gekozen voor een alternatief op het veldje, zoals het plaatsen van units, zoals die er al eens eerder hebben gestaan?

Verenigingen als het Groesbeeks gemengd koor moeten nu noodgedwongen uitwijken naar een andere locatie, met alle gevolgen van dien. Waarom is er niet gekozen voor een multifunctionele oplossing zoals bijvoorbeeld overdag onderwijs en ’s avonds gebruik door de huurders zoals het koor en de overige gebruikers? Welke regelingen zijn er getroffen voor deze gebruikers?
Is er consistent overleg geweest, met de beheerder en wat betekent dit nu voor het beheer van cultureel centrum de Mallemolen?

Volgens ons heeft deze verschuiving gevolgen voor de omzet en het resultaat van cultuureel centrum de Mallemolen. Wat betekent dit voor het uiteindelijke financiele resultaat van de Mallemolen?

Met vriendelijke groet,
Hans Peters
Wiebo Kersten

Sociaal Groesbeek

__

Advertenties

Oud papier

Gisterenavond was er een avond in het gemeentehuis een avond met als thema de mogelijk veranderende manier van oud papier ophalen. De verenigingen waren er en de DAR en de verantwoordelijk wethouder. Reden de DAR zou te weinig chauffeurs hebben en daardoor in de knel komen bovendien zou het goedkoper en efficiënter zijn om oud papier met professionals op te halen dan met vrijwilligers dit zou zo’n 30 containers per uur schelen. Ik moet weer opletten op m’n gezondheid, mijn bloeddruk loopt op want waar praten we over? Verenigingen die het met het vernieuwde accommodatiebeleid toch al moeilijk hebben, vooral als ze weinig jeugdleden hebben. Ik vond de avond bijzonder omdat we nu als raad eens konden aanhoren wat er bij de verenigingen leeft. Ik zat bij een aantal Millingse bestuurders zeer interessant om te weten wat er daar leeft. Dus al met al een nuttige avond maar het voorstel van de wethouder moeten we maar niet volgen en de papierinzameling laten zoals het is. Overigens enkele tips van mij waardoor DAR z’n verborgen agenda vooralsnog weg blijft. Zorg voor een verzamelplaats waar je bijvoorbeeld als hele straat de containers plaatst en gun je vereniging in elke andere situatie je oud papier, bij verschillende verenigingen staan oud papier containers. Verborgen agenda DAR is volgens mij de inkomsten in pikken van het oud papier met als resultaat een beter bedrijfsresultaat, echter wij zijn slechts voor een paar procent aandeelhouder van de DAR, dus de stad zal hier meer van profiteren dan wij. Daarom lijkt het voor mij handig dat Berg en Dal een inzameling al a carte krijgt.

Kunnen we 1,6 miljoen euro op onze buik schrijven?

Na het spoorlaan debacle lijkt een volgend debacle op komst. Dankzij wie geen idee maar handig was de verkoop van de centrumgronden in ieder geval niet. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat er in een vertrouwelijk presidium gesproken is over het debacle van Erk, maar zoals u weet doe ik niet mee aan het vertrouwelijk vergaderen, ik heb daar wel eens aan mee gedaan maar dan alleen als het over personen ging. Het gemak waarmee de vragen beantwoord zijn irriteert me weer, mijn gezondheid is nog wat broos en ik moet opletten dat ik me niet teveel irriteer. 1,6 miljoen euro mislopen is geen kattenpis tijd voor een onderzoek een raads enquête lijkt aan de orde. Hoe dan ook het moet ophouden met het gemeentelijk geblunder. Misschien toch maar de rechter afwachten maar toch.

Datum indiening 25 april 2019 Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek, Hans Peters en Wiebo Kersten Onderwerp: Status vordering Van Erk
Vraag:
Medio 2017 is er een gerechtelijke uitspraak geweest, waarin de gemeente Berg en Dal een bedrag van Euro 1,6 mln toegewezen heeft verkregen voor de aankoop van de gronden van Bellevue door ontwikkelaar van Erk.
Mede omdat het nu wel erg lang duurt eer er nieuwe ontwikkelingen zijn in deze zaak hebben wij dan ook de volgende openbare vragen: – Is deze vordering conform gerechtelijke uitspraak al door van Erk betaald? Of is er in ieder geval al gedeeltelijk betaald? – Indien er niet betaald is wat is dan het totaal bedrag van de vordering inclusief wettelijke rente? – Volgens de media heeft ontwikkelaar van Erk een tegenvordering ingesteld, hoe hoog is deze tegenvordering? Wat is de exacte reden van deze tegenvordering? – Waarom is er destijds voor aanvang van het project niet gevraagd om een waarborgsom vooraf aan van Erk? – Vragen we aan nieuwe projectontwikkelaars in de gemeente nu wel een waarborgsom vooraf? – Wanneer dient het hoger beroep in deze zaak?
Waar we ons ook zorgen om maken is een eventueel economisch faillissement van de
Raadsvragen
pag. 2
ontwikkelaar, zijn daar maatregelen voor genomen?
Antwoord door: Huub Verouden Ten behoeve van het presidium van 18 oktober 2018 zijn de navolgende stukken vertrouwelijk gedeeld: – Collegevoorstel: Openstaande zaken van Erk; – Update Juridische procedures; – Projectplan afwikkelen openstaande zaken project Dorpsstraat/Mariëndaal.
Deze stukken blijven vooralsnog vertrouwelijk, want het is gaande de juridische procedures niet in het belang van de gemeente dat deze stukken openbaar zijn. Vrijwel alle vragen die nu gesteld worden kunnen beantwoord worden met bovenstaande stukken. Volledigheidshalve wordt hieronder kort ingegaan op de vragen.
1. Is deze vordering conform gerechtelijke uitspraak al door van Erk betaald? Of is er in ieder geval al gedeeltelijk betaald?
Er is geheel betaald.
2. Indien er niet betaald is wat is dan het totaal bedrag van de vordering inclusief wettelijke rente?
Zie antwoord 1.
3. Volgens de media heeft ontwikkelaar van Erk een tegenvordering ingesteld, hoe hoog is deze tegenvordering? Wat is de exacte reden van deze tegenvordering?
Er zijn twee juridische procedures die beiden betrekking hebben op de claim die Van Erk bij de gemeente heeft neergelegd. Eerst heeft Van Erk ons aansprakelijk gesteld. In een later stadium is een tweede procedure opgestart teneinde het daadwerkelijke schadebedrag vast te stellen.
1. Aansprakelijkheid op zichzelf (Hoger beroep bij Hof) De Rechtbank heeft geconcludeerd (vonnis gewezen) dat de gemeente een onrechtmatig daad heeft begaan. Hiertegen is de gemeente in beroep gegaan. Die kwestie speelt nu bij het Hof. Zitting staat gepland voor 8 juli 2020.
2. Omvang schade (schadestaatprocedure) Deze kwestie speelt zich nu nog af bij de rechtbank. Stukken zijn ingediend en er heeft een zitting plaats gevonden eind januari 2019. Uitspraak wordt binnenkort verwacht (is al aantal keer verdaagd).
Van Erk claimt een bedrag van € 610.560,00, te vermeerderen met deskundigenkosten en rente. In het vonnis is de Gemeente veroordeeld de schade te vergoeden die Van Erk heeft geleden als gevolg van – kort gezegd – het verruimen van de verhuurmogelijkheden van Vestia van haar appartementen in het plan Mariëndaal. Door jegens Vestia niet langer vast te houden aan de contractuele beperking dat verhuur de eerste tien jaar enkel aan de
pag. 3
doelgroep van 55+ zou mogen plaatsvinden, zou de Gemeente onrechtmatig jegens Van Erk, ontwikkelaar van koopappartementen in het nabij gelegen plan Dorpsstraat, hebben gehandeld. De daardoor ontstane concurrentieschade moet volgens de rechtbank worden vergoed. Maar de rechtbank stelde eveneens dat nog moet blijken óf er ook daadwerkelijk schade is gelden en hoe hoog die dan zal zijn. Dat moet dus blijken uit de schadestaatprocedure.
4. Waarom is er destijds voor aanvang van het project niet gevraagd om een waarborgsom vooraf aan van Erk?
Van Erk heeft de gemeente aansprakelijk gesteld. Een waarborgsom is dan niet relevant.
5. Vragen we aan nieuwe projectontwikkelaars in de gemeente nu wel een waarborgsom vooraf?
Indien van toepassing worden bankgaranties gevraagd. Dat was in het verleden ook al het geval. Maar dan gaat het over situaties dat de gemeente geld dan wel bijvoorbeeld een bepaalde inrichting van de openbare ruimte op termijn tegoed heeft van een derde ontwikkelaar.
6. Wanneer dient het hoger beroep in deze zaak?
Zie onder punt 3.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt u te informeren over aanvullende zaken:
Overige vorderingen/discussiepunten met Van Erk
Hierover is inmiddels overeenstemming bereikt. Van Erk heeft per brief d.d. 14 december 2018 erkend dat zij nog € 220.077,58 verschuldigd zijn. Van Erk heeft hierbij aangegeven dit vooralsnog niet daadwerkelijk te gaan betalen, want, zo stellen zij, hebben ze een vordering op de gemeente. Hoewel wij van mening zijn dat dit niet verrekend kan worden, starten wij geen aanvullende juridische procedure op. Wel hebben wij aan Van Erk laten weten over dit bedrag rente in rekening zullen brengen, gelijk als zij dat doen over hun vordering.
Servicekosten parkeergarage
De parkeergarage is in eigendom en beheer bij de gemeente. Van Erk draagt nog altijd geen servicekosten af. Inmiddels bestaat er overeenstemming over het feit en hoogte van de kosten. Thans wordt een overeenkomst opgesteld wat desondanks een moeizaam proces is. De afgelopen jaren worden in rekening gebracht en maken deel uit van het hierboven weergegeven

Spoorlijn Nijmegen Kleve verkeers afwikkeling centrum

Vorige week was er een thema-avond mobiliteit Groesbeek centrum, hierover staat vandaag iets in de Gelderlander. Het verhaal klopt niet helemaal, ten eerste ben ik Hans Peters met een e van de goedkope tak zullen we maar zeggen, ten tweede heb ik geen contact gehad met de SP over de westelijke randweg. Ja, hooguit terloops omdat er een vertegenwoordiger van de SP Nijmegen bij mijn afspraakvoorstel met de Nijmeegse fractie zat. Inderdaad ik heb het idee geopperd bij een vertegenwoordiger van de Nijmeegse fractie en een vertegenwoordiger van DGH betreffende de ontsluiting van de Biesseltsebaan tot aan de scheidingsweg in Nijmegen. Ik wil daar openstelling van de Maldensebaan bij zodat al het verkeer dat niet in Groesbeek hoeft te zijn er ook niet komt. Ik denk namelijk dat je daarmee sluipverkeer uit Groesbeek centrum weg houdt. Ik denk ook dat dit verkeer weg houdt van de Rijksweg, waardoor de kom Malden minder druk wordt. Maar goed ik ben geen verkeersdeskundige dat is op zich jammer want dan zou ik met mijn ideeën de centen verdienen. Ik vind ook dat het marktterrein aantrekkelijker moet worden met minder blik, dat kan dinsdags met de markt ook dus waarom niet iedere dag? Ik vind ook dat de verkeerslichten weg moeten en besluit je ze niet om weg te doen, zet ze dan aan als de kinderen van en naar school moeten. Doe dit echter in uiterste noodzaak want kijk eerst eens naar de auto te gast mogelijkheid de zogenoemde shared space. Maak het centrum van boven af rood met asfalt, denk na over rechts heeft voorrang maar pas op met auto te gast dat een voetganger overal kan oversteken dat is volgens mij gevaarlijk. Leg meer zebra oversteekplaatsen aan, geef rechtsverkeer voorrang denk na over een soort van rotonde als op het industrieterrein bij de Ottenhofstraat,Dorpstraat, Molenweg, Hoflaan. Ga toch voor betaald parkeren na 2 of 3 uur in de parkeergarage dit is wel zo eerlijk naar de bewoners van Bellevue/Rentmeester die wel voor hun parkeerplaats moeten betalen. Kijk naar parkeermogeljkheden voor langparkeerders in de Houtlaan moeten de paaltjes van Prick blijven? Beperk de laad- en lostijden, weer doorgaand vrachtverkeer nou eens echt. Kortom ik heb ideeën te over en ook geopperd, wat je volgens mij niet moet doen is de trein activeren door het centrum, en eenrichtingverkeer door het centrum maken. De trein is volgens mij niet rendabel te krijgen en het eenrichtingsverkeer is in de Houtlaan geprobeerd wat een puinhoop was dat. Volgens mij wil maar een partij dat onderzoek van een busbaan https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/politiek-wil-onderzoek-naar-busbaan-op-spoortje-nijmegen-kleef-br-br~a89fe8a9/

EHBO les voor middelbare scholieren

Daar is nu een petitie voor online. Ik vraag me dan af liggen wij nu zover voor met onze ideeën of is er nu wel over nagedacht?
Twee jaar geleden hebben wij hier al een motie voor ingediend. Gelukkig pikt het Rode Kruis dit nu wel op. Ik zou zeggen ga naar de website en onderteken de petitie https://www.rodekruis.nl/campagnes/petitie-ehbo-in-het-onderwijs/?utm_source=facebook.com&utm_campaign=ehbopetitie&utm_medium=social&utm_content=bedanktpagina&fbclid=IwAR0Vute5I_WOVtl5IE33-XIlitbRF9YbgrcE4g3YckCNFZvVNliWeDwdiY0
Daar red je levens mee.

Naar aanleiding van Gelderlander bericht opnieuw vragen gesteld over de brandweer

Ik word daar zo moe van antwoorden krijgen van het College op vragen over de brandveiligheid en nog geen twee weken later in de krant lezen dat de aanrijtijden niet gehaald worden. Natuurlijk weet ik dat allang ik heb er tenslotte gewerkt. Dus toch maar weer vragen gesteld, niet om de vrijwilligers of brandweerlieden dwars te zitten, maar om de veiligheid van een instrument als de brandweer te waarborgen.
https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/brandweer-in-berg-en-dal-en-heumen-haalt-strenge-aanrijtijd-meestal-niet~ae2e889d/

Datum indiening:29-4-2019
Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek
Onderwerp: Aanrijtijden Brandweer
(svp een onderwerp per
formulier)

Vraag:

Geacht College,

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het niet halen van de wettelijk vastgestelde aanrijtijden van de brandweer.
Uw beantwoording van onze vragen naar aanleiding van de brand op het Montessori College lijken dus incompleet of niet correct.

We hebben dan ook de volgende vervolgvragen:
– In meer dan 80% van de incidenten is de wettelijke aanrijtijd niet gehaald, in hoeverre is de veiligheid hierdoor extra in gevaar geweest?
– Als er 2 of 3 minuten extra zou mogen worden gerekend, vallen de meeste spoeduit-rukken wél binnen de normen, zo valt te lezen in de Gelderlander. Is het voor u duide-lijk hoe groot de kans is op extra slachtoffers met die ruimere norm?
– Volgens ons klopt in theorie de bezetting van de brandweerpost Groesbeek wel, maar zoals uit het betreffende krantenbericht van 29-4-2019 blijkt liggen de cijfers in de prak-tijk wel anders. Hoe gaat u de theorie en praktijk dichter bij elkaar brengen?

.

Met vriendelijke groet,
Hans Peters, Wiebo Kersten
Fractie Sociaal Groesbeek