Nederland van het aardgas aan de warmtepomp, Duitsland subsidieert aardgas aansluiting één EU

Het moet niet gekker worden in Nederland worden huishoudens met een energietax beboet voor het gebruik van aardgas. Iedereen moet aan een elektrische warmtepomp. Duurzaamheidsambtenaren worden in Berg en Dal ingevlogen voor een salaris rond de 100.000 euro per jaar om één wijk aardgasvrij te maken. Dit terwijl er in Kranenburg, hemelsbreed wat zal het zijn 5 km voorzien wordt van een folder waarin het gebruik van aardgas juist wordt gestimuleerd. Hier krijgen huishoudens zoals u in de folder kunt lezen een aansluitpremie van €750 euro netto. We zijn toch één Europa waarom is het aardgas in Duitsland dan wel milieuvriendelijk en in Nederland niet? Het wordt echt tijd dat dit kabinet en die groene jongens eens op hun nummer gezet worden. Nederlanders kom in opstand en verzet u tegen dit kabinet, dit soort schooljongeren die aan u en mijn besteedbaar inkomen willen komen. Pik het niet langer en stem tegen een duurzaamheidspartij!

Advertenties

Mobiel stembureau dekkerswald zat al in de planning

Eerlijk is eerlijk het door ons gevraagde mobiele stembureau op Dekkerswald zat al in de planning. Ik heb woensdag vragen gesteld en donderdag een antwoord ontvangen dat dit al achter op de stemlijst vermeld staat. Woensdag 20 maart is het mobiele stembureau van 14-16 uur op het terrein van Dekkerswald en s morgens van 10-12 bij Kalorama

Sociaal Groesbeek wil mobiel stembureau bij Dekkerswald

Wij ontvangen vragen van cliënten van Dekkerswald, betreffende de aanstaande provinciale statenverkiezingen. Cliënten kunnen namelijk als dichtstbijzijnde stembureau bij hotel Rozenhof stemmen en dit is voor de meesten te ver weg, waardoor zij geen gebruik kunnen maken van hun stemrecht. Reden voor ons om schriftelijke vragen bij het College te poneren. We weten niet of er eenzelfde vraag is voor bijvoorbeeld Kalorama want vandaar bereiken ons geen vragen in deze.

Onderbezetting brandweerpost Groesbeek

Helaas hebben we gisteren met de brand op het Montessori College moeten constateren dat de brandweerpost Groesbeek wederom onderbezet was. Dit was ook zo tijdens de brand bij de Put in Berg en Dal toen was er ook nog eens een hoogwerker uit een andere gemeente gestuurd. Ik maak me toch wat zorgen over de brandveiligheid in onze gemeente met name de aanrijtijden maken het er met een VRGZ op afstand niet eenvoudiger op. Reden voor ons om toch maar weer schriftelijke vragen te stellen en hiermee de aandacht te vestigen op de brandweerpost Groesbeek, immers waarom zou dan deze post onderbezet moeten zijn met al die flexplekken in de regio?

Bij deze onze vragen
Geacht College,

Gisteren was er een brand bij het Montessori College te Groesbeek, gelukkig heeft de brandweer van Groesbeek wegens onderbezetting hulp gekregen van de korpsen uit Nijmegen, Mook en Beek. Nu was deze brand beperkt en was deze al snel in de kiem gesmoord. Echter zijn wij wel bezorgd omtrent de veiligheid van onze inwoners, maar ook om de veiligheid van de leerlingen. Daarom hebben wij de volgende vra-gen, waarvan wij een eerder antwoord verwachten dan de gebruikelijke 30 dagen.

– Vindt U het acceptabel dat de brandweerpost Groesbeek onderbezet is en wat gaan we er aan doen, om onderbezetting van de post Groesbeek in te per-ken?
– Vindt U het acceptabel dat we meer betalen aan de VRGZ en het risico van onderbezetting aanwezig blijft?
– Vindt U het acceptabel dat de veiligheidsregio risico gestuurd werkt?
– Wat is de geprognotiseerde opkomsttijd voor gebouwen als een school, ver-zorgingshuis, verpleeghuis?
– Wat was de daadwerkelijke opkomsttijd bij de brand van het Montessori coll-lege?
– Vindt U het acceptabel dat de geprognotiseerde dekking afwijkt van de daad-werkelijk gerealiseerde dekking?
– Acht U de afwijkingen aanvaardbaar op basis van bijvoorbeeld een kosten ba-ten analyse?
– Zijn de mogelijkheden tot het terugdringen van de opkomsttijd voor de post Groesbeek in een dag- nacht situatie zoals eerder toegezegd geanalyseerd en wat is hiervan de uitkomst?
Hoogachtend,

Hans Peters
Wiebo Kersten

Enquete toekomst mallemolen

Ik heb een enquete gemaakt over de toekomst van de Mallemolen. Als raad moeten wij binnenkort beslissen om een budget beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek verplaatsing cultureel centrum de Mallemolen. Reden voor mij om een enquete te starten. Geeft u uw mening hier: https://www.survio.com/survey/f/X2U8W8U2B7Y7W8U6Q?fbclid=IwAR0WUd9opnVcCpKUylEzeL3y4ry9pduSfIEzSJwn_EYta4OkUyrJtUwYoms

De 75 jaar Market Garden motie

Wat zou er nu mooier zijn als dat de militairen die ons bevrijd hebben herdacht worden middels een cultureel erfgoed? Wij willen de luchtlandingsplaatsen van toen aanwijzen als cultureel erfgoed. De motie op 1 november werd door de gehele raad aangenomen. Een erkenning voor onze bevrijders en uniek voor Nederland. Klein Amerika en de Wylerbaan cultureel erfgoed.

Onderwerp: Motie Luchtlandingsplaatsen van Market Garden
Thema: Onze gemeente

Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor:

Luchtlandingsplaatsen van Market Garden aan de Wylerbaan en op Klein Amerika te beschermen en aan te wijzen als cultureel erfgoed

Overwegingen en toelichting op de motie:
De luchtlandingsplaatsen op Klein Amerika en aan de Wylerbaan hebben een cruciale rol gespeeld bij Operatie Market Garden en daarmee met de bevrijding van Nederland. Deze historische plaatsen moeten we beschermen en behouden zodat in de toekomst onze kinderen, en de generaties die daarop volgen kunnen blijven herdenken en herinneren wat er zich op die plaatsen heeft afgespeeld voor onze vrijheid. Want de vrijheid waarin we leven, is niet vanzelfsprekend.

Overwegende dat:
– Dat onze gemeente een zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij operatie Market Garden
– Dat de luchtlandingsplaatsen van Market Garden aan de Wylerbaan en op Klein Amerika samen met het bevrijdingsmuseum hier een belangrijke rol in spelen
– Dat beschermen van het landschap geen bevriezing is, maar het begeleiden van veranderingen, zodanig dat de diverse stadia van landschapsgeschiedenis herkenbaar blijven
– Dat ‘herinnerings-toerisme’ een belangrijk component is geworden binnen onze gemeente en onze lokale economie stimuleert
– Dat de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed zich hiervoor in kan zetten / kan ondersteunen o.a. door middel van onderzoek en het beschikbaar stellen subsidies

Dalende Amerikaanse parachutisten boven Groesbeek, 17 september 1944 – Foto: Bevrijdingsmuseum

Verzoeken wij het College om:

Contact te leggen met de Rijksdienst voor cultureel erfgoed, zodat de Luchtlandingsplaatsen van
Market Garden aan de Wylerbaan en op Klein Amerika worden beschermt en aangewezen als cultureel erfgoed en budget hiervoor te reserveren in de begroting van 2019 om dit te onderzoeken en verder uit te werken in omgevingsplannen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Hans Peters
Wiebo Kersten

Fractie Sociaal Groesbeek

dav

Bosvijver het Koepeltje

In 2018 hebben wij een motie ingediend om bosvijver het Koepeltje op te knappen en in ere te herstellen.

Bij deze onze motie:

Renovatie bosvijver ‘De Koepel’
Thema: Onze wijk

Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor:

Budget beschikbaar te stellen voor renovatie voor het behoud van historisch en maatschappelijk erfgoed ‘De Koepel’

Overwegingen op de motie:

Overwegende dat:
– Dat de bosvijver de Koepel al sinds 1570 als vijver staat aangegeven onder de naam Vlasroet
– De huidige naam ‘De Koepel’ is waarschijnlijk na 1860 aan de bosvijver gegeven.
– Dat het behoud van de Koepel historisch en landschappelijk zeer de moeite waard is
– Dat deze langzaam leegloopt
– Dat dit een bedreiging is voor de Koepel
– Dat de kwelbronnen niet of nauwelijks vrij zijn waardoor het ondergrondse water nog maar beperkt in de vijver kwelt
– Dat vooral kikkers, padden, salamanders maar ook libellen voor hun voortplanting
afhankelijk zijn van watertjes zoals de Koepel.
– De vijvers ten oosten van de weg zouden kunnen bijdragen aan een betere waterstand
– Dat de vijver deze zomer gevuld is met drinkwater en er heel wat dieren deze weten
te vinden

Verzoeken wij het College om:

Contact te leggen met Staatsbosbeheer (eigenaar van het bosperceel waarin de Koepel
gelegen) is en samen een plan te maken tot renovatie en behoud van dit historisch en
maatschappelijk erfgoed en budget hiervoor te reserveren in de begroting van 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gisteren ontvingen wij het volgende antwoord:
Begin 2018 heeft Staatsbosbeheer (SBB) de gemeente verzocht om een bijdrage van € 4000,- voor het uitvoeren van herstelmaatregelen aan de Koepel.
Omdat herstellen en aanleggen van landschapselementen in het belang van biodiversiteit een van de thema’s is uit het landschapsbeleid (LOP) kon deze subsidie worden toegekend. In april 2018 is €4000,- subsidie verleend. Het bedrag is een onderdeell van de totale begroting. Omdat begin 2019 de subsidie van de provincie Gelderland lager bleek uit te vallen dan verwacht heeft SBB een herziene aanvraag bij de gemeente ingediend. De subsidie die nu verleend wordt is € 7000,-. Andere cofinanciers zijn SBB en de WMG. De uitvoering moet binnen een jaar plaatsvinden.

Uitvoering
1. Het aanbrengen van een laag van ondoorlatende klei of leem op de gehele bodem van het waterlichaam, rekening houdend met de hoogst wenselijke waterstand op 34,4 m +NAP.
2. Het optimaliseren van de toestroom van kwalitatief goed regenwater uit het komgebied waar de Koepel in gelegen is.
De planning is om de werkzaamheden in het najaar uit te voeren. Dan zijn amfibieën die de vijver in de zomer bewonen naar hun winterverblijfplaats getrokken.

Doel
De doelstelling van de maatregelen is de duurzame instandhouding van voortplantingsbiotoop van de Alpenwatersalamander en van de landschappelijke waardevolle bronvijver. Voor dit doel dient het optimaliseren van de berging van regenwater, omdat de watervoorziening via grondwater permanent is opgedroogd.

Foto van vandaag, water zit er nu al nauwelijks meer in

dav

Onze Motie