EHBO les voor middelbare scholieren

Daar is nu een petitie voor online. Ik vraag me dan af liggen wij nu zover voor met onze ideeën of is er nu wel over nagedacht?
Twee jaar geleden hebben wij hier al een motie voor ingediend. Gelukkig pikt het Rode Kruis dit nu wel op. Ik zou zeggen ga naar de website en onderteken de petitie https://www.rodekruis.nl/campagnes/petitie-ehbo-in-het-onderwijs/?utm_source=facebook.com&utm_campaign=ehbopetitie&utm_medium=social&utm_content=bedanktpagina&fbclid=IwAR0Vute5I_WOVtl5IE33-XIlitbRF9YbgrcE4g3YckCNFZvVNliWeDwdiY0
Daar red je levens mee.

Advertenties

Naar aanleiding van Gelderlander bericht opnieuw vragen gesteld over de brandweer

Ik word daar zo moe van antwoorden krijgen van het College op vragen over de brandveiligheid en nog geen twee weken later in de krant lezen dat de aanrijtijden niet gehaald worden. Natuurlijk weet ik dat allang ik heb er tenslotte gewerkt. Dus toch maar weer vragen gesteld, niet om de vrijwilligers of brandweerlieden dwars te zitten, maar om de veiligheid van een instrument als de brandweer te waarborgen.
https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/brandweer-in-berg-en-dal-en-heumen-haalt-strenge-aanrijtijd-meestal-niet~ae2e889d/

Datum indiening:29-4-2019
Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek
Onderwerp: Aanrijtijden Brandweer
(svp een onderwerp per
formulier)

Vraag:

Geacht College,

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het niet halen van de wettelijk vastgestelde aanrijtijden van de brandweer.
Uw beantwoording van onze vragen naar aanleiding van de brand op het Montessori College lijken dus incompleet of niet correct.

We hebben dan ook de volgende vervolgvragen:
– In meer dan 80% van de incidenten is de wettelijke aanrijtijd niet gehaald, in hoeverre is de veiligheid hierdoor extra in gevaar geweest?
– Als er 2 of 3 minuten extra zou mogen worden gerekend, vallen de meeste spoeduit-rukken wél binnen de normen, zo valt te lezen in de Gelderlander. Is het voor u duide-lijk hoe groot de kans is op extra slachtoffers met die ruimere norm?
– Volgens ons klopt in theorie de bezetting van de brandweerpost Groesbeek wel, maar zoals uit het betreffende krantenbericht van 29-4-2019 blijkt liggen de cijfers in de prak-tijk wel anders. Hoe gaat u de theorie en praktijk dichter bij elkaar brengen?

.

Met vriendelijke groet,
Hans Peters, Wiebo Kersten
Fractie Sociaal Groesbeek

Onze gemeente stopt Staatsbosbeheer niet

Maar lijkt wel wat kritischer te worden dat blijkt uit de beantwoording van onze vragen. Toch ben ik wederom niet tevreden met de antwoorden. Gelukkig hebben we de klimaatadaptie maar toch. Heel Nederland komt in opstand tegen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maar een krachtig signaal van de gemeente zou niet verkeerd zijn.

Datum indiening: 17 maart 2019 Naam en fractie indiener: Hans Peters en Wiebo Kersten Sociaal Groesbeek Onderwerp: Stop de kaalslag van Staatsbosbeheer

Vraag:

Inleiding:

Regelmatig bereiken ons vragen betreffende de houtoogst van Staatsbosbeheer in de Groesbeekse bossen. Inwoners spreken er schande van, zonde van ons mooie bos is vaak gehoord. Bos/wandelpaden worden door diesel lekkende houtoogstmachines aan gort gereden. Dieren hebben nog nauwelijks schuilplekken, er wordt nauwelijks groen terug geplant. Wij hebben telefonische navraag gedaan bij het ministerie van landbouw en visserij, Zij hadden het volgende antwoord: Staatsbosbeheer is een rijk binnen het koninkrijk. Gelet op het nieuws de laatste tijd zijn wij niet de enige gemeente waarin de inwoners kritiek hebben op de vernieling van het natuurschoon. Omdat het nu 15 maart is geweest en wij het op z’n zachtst gezegd ook teveel aan houtoogst vinden hebben wij dan ook de volgende vragen:

– Deelt u onze mening dat de houtoogst wel erg omvangrijk is op het moment? – Deelt u onze mening dat juist ons natuurschoon daarmee voor n deel verdwijnt? – Deelt u onze mening dat dit wel eens gevolgen kan gaan hebben voor de toeristische aantrekkingskracht van onze mooie gemeente? – Hoeveel cultuur historisch bos is er al verdwenen binnen onze gemeente?

Raadsvragen

pag. 2

Het is nu 17 maart 2019 Staatsbosbeheer mag niet meer kappen omdat het broedseizoen is begonnen

– Bent u bereid in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer om te kijken of de houtoogst ingeperkt dan wel gestopt kan worden? – Daar waar gekapt is komt nauwelijks bos terug, wilt u vragen naar de plannen van Staatsbosbeheer voor het Groesbeekse bos? – Wilt u onze inwoners uitleggen, waarom er zoveel gekapt wordt?

Antwoord door: Marcel van den Berg

1. Deelt u onze mening dat de houtoogst wel erg omvangrijk is op het moment?

Wij kunnen ons dat gevoel voorstellen. In de afgelopen decennia is het Groesbeekse bos veranderd van een productiebos in een multifunctioneel bos met houtoogst, recreatie en natuur. Omdat de nadruk vooral op recreatie en natuur lag, zijn er al die jaren minder bomen gekapt dan dat er hout is bijgekomen door de groei van bestaande bomen en het opkomen van nieuwe bomen. Hierdoor is vrijwel ongemerkt het bos dichter begroeid geraakt dan vroeger. Tussen 2012 en 2017 is veel van dit hout geoogst. Vanaf 2018 is de houtoogst door Staatsbosbeheer gehalveerd ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit zal veel inwoners niet zijn opgevallen, omdat er nu vooral sprake is van dunning in plaats van het maken van nieuwe open plekken. Jaarlijks wordt nu 1% van het bosareaal verjongd. Het bos biedt objectief gezien dus nog voldoende ruimte om bomen te kappen, zonder dat dit een negatieve invloed hoeft te hebben op het bos als totaal. Het zijn vooral de kapwerkzaamheden die het gevoel geven van een omvangrijke houtoogst.

2. Deelt u onze mening dat juist ons natuurschoon daarmee voor een deel verdwijnt?

Nee, die mening delen wij niet. Het klopt dat direct na de kap het bos er gehavend uitziet. Door de groeikracht van nieuwe zaailingen echter worden de open of gedunde plekken binnen enkele jaren weer opgenomen in het bos en ontstaat er een afwisselend bosbeeld. Een afwisseling van jonge en oude bomen en van dichte en open plekken is uiteindelijk goed voor het bos en voor de belevingswaarde van het bos. Het bos is en blijft bos en wordt uiteindelijk meer divers.

Wel vinden wij het percentage te handhaven natuurbos, waar dus niet gekapt wordt, aan de lage kant in het Groesbeekse bos. Verder is het nadelig voor de biodiversiteit en de bodem dat alle gekapte bomen worden afgevoerd. De aanwezigheid van voldoende staand of liggend dood hout en van voldoende voedingstoffen in de bodem is namelijk erg belangrijk voor een gezond bos.

3. Deelt u onze mening dat dit wel eens gevolgen kan gaan hebben voor de toeristische aantrekkingskracht van onze mooie gemeente?

Nee, zie hiertoe ons antwoord op de vragen 2 en 4.

pag. 3

4. Hoeveel cultuurhistorisch bos is er al verdwenen binnen onze gemeente?

Voor zover ons bekend niets. Staatsbosbeheer heeft meer dan 10 jaar geleden een volledige inventarisatie uit laten voeren naar de aanwezigheid van cultuurhistorische relicten in het bos en naar de ouderdom van de bosvakken. Deze relicten blijven gehandhaafd, evenals oud bos van minimaal 150 jaar. Wel treedt er schade op aan bospaden en bosbodem door het gebruik van een houtharvester en uitrijder. Het is de bedoeling dat de harvester via vaste oogstpaden in het verlengde van de aanwezige begreppelingsstructuur de bosvakken binnenrijdt, maar plaatselijke schade aan de begreppelingsstructuur en verdichting van de bosbodem is daarbij niet altijd te vermijden.

5. Bent u bereid in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer om te kijken of de houtoogst ingeperkt dan wel gestopt kan worden?

Wij hebben driemaal per jaar structureel overleg met Staatsbosbeheer. In dit overleg zijn wij bereid om de houtoogst te bespreken. Dit zullen we doen zowel uit het oogpunt van bosbeheer als uit het oogpunt van klimaatadaptatie. Ons college heeft onlangs de Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas & Waal vastgesteld, welke binnenkort aan uw raad ter kennisgeving wordt voorgelegd. Hierin is als actie opgenomen dat Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kastelen en Staatsbosbeheer in overleg met belanghebbenden voor 2023 een nieuwe bosvisie hebben opgesteld. In deze bosvisie moet worden beschreven hoe de natuur beter beschermd kan worden tegen klimaatverandering (vooral droogte) en hoe de biodiversiteit vergroot kan worden. Volgens planning zal de RAS op 12 juni as. worden ondertekend door zoveel mogelijk partijen.

6. Daar waar gekapt is komt nauwelijks bos terug, wilt u vragen naar de plannen van Staatsbosbeheer voor het Groesbeekse bos?

Die plannen zijn ons bekend. Staatsbosbeheer creëert door kap open plekken in het bos. Door oppervlakkige grondbewerking kunnen zaden van de daarom heen staande bomen gemakkelijk ontkiemen en ontstaat er binnen enkele jaren een nieuw bos met vooral berken en naaldbomen. Daartussen kunnen de zaailingen van beuk, eik, Amerikaanse eik en tamme kastanje ontkiemen en doorgroeien. Er mogen geen monoculturen ontstaan. In dat geval wordt er gericht gedund of ontbrekende boomsoorten als winterlinde en noordse esdoorn geplant.
7. Wilt u onze inwoners uitleggen, waarom er zoveel gekapt wordt?

Primair is Staatsbosbeheer aan zet om onze inwoners goed uit te leggen van de nut en noodzaak van beperkte kap. In onze gesprekken met Staatsbosbeheer wijzen wij hen op de onrust en beleving van ons bos bij bomenkap en de noodzaak om daarover goed te blijven communiceren

Opengemaakte plek met spontane zaailingen van berk en douglas en aangeplante bomen

Schriftelijke vragen over van Erk

We hebben gisteren schriftelijke vragen gesteld over de betaling van de grond van het centrumplan door aannemer van Erk. We hadden kunnen wachten op een vertrouwelijke zitting, maar zoals jullie weten ben ik daar geen voorstander van. Ik vind dat vragen openbaar gesteld en beantwoord moeten worden. De aannemer komt er wel erg makkelijk vanaf, hij mocht bouwen in een crisistijd waarmee die z’n personeel aan het werk hield en betalen doet ie niet omdat hij schade geleden heeft. Volgens mij kan je het zo gek niet verzinnen, maar dit terzijde. Bij deze de vragen:

Datum indiening 25 april 2019 Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek, Hans Peters en Wiebo Kersten Onderwerp: Status vordering Van Erk

Vraag:

Medio 2017 is er een gerechtelijke uitspraak geweest, waarin de gemeente Berg en Dal een bedrag van Euro 1,6 mln toegewezen heeft verkregen voor de aankoop van de gronden van Bellevue door ontwikkelaar van Erk.

Mede omdat het nu wel erg lang duurt eer er nieuwe ontwikkelingen zijn in deze zaak hebben wij dan ook de volgende openbare vragen: – Is deze vordering conform gerechtelijke uitspraak al door van Erk betaald? Of is er in ieder geval al gedeeltelijk betaald? – Indien er niet betaald is wat is dan het totaal bedrag van de vordering inclusief wettelijke rente? – Volgens de media heeft ontwikkelaar van Erk een tegenvordering ingesteld, hoe hoog is deze tegenvordering? Wat is de exacte reden van deze tegenvordering? – Waarom is er destijds voor aanvang van het project niet gevraagd om een waarborgsom vooraf aan van Erk? – Vragen we aan nieuwe projectontwikkelaars in de gemeente nu wel een waarborgsom vooraf? – Wanneer dient het hoger beroep in deze zaak?

Raadsvragen

pag. 2

Waar we ons ook zorgen om maken is een eventueel economisch faillissement van de ontwikkelaar, zijn daar maatregelen voor genomen?

Nederlands oorlogsgraf

Afgelopen vrijdag was het 74 jaar geleden dat mijn opa Hendrikus van der Hop overleed in kamp Vught, hij is begraven op de Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse IJsselstein. Reeds vele jaren ben ik in actie voor een bordje Nederlands oorlogsgraf bij de ingang. Dat is me niet gelukt omdat ie misschien wel fout was in de oorlog. De fout die hij mogelijk gemaakt heeft is het trouwen met een Duitse vrouw mijn oma, zij kwam van Weckhoven vlak bij het Duitse Neuss. Mede doordat hij betrokken was bij de aanleg van vliegveld Volkel een Duits vliegveld toen is ie opgepakt en een hongerdood gestorven. Mijn opa en oma zijn in de eerste wereldoorlog bij elkaar gekomen, mijn oma’s verloofde toen is destijds verongelukt dat bericht heeft mijn opa aan mijn oma gebracht, ze hebben n relatie gekregen en zijn naar het Brabantse Zeeland verhuisd daar is ook mijn moeder geboren. Zeeland lag erg dicht bij Volkel sterker nog hun huis heeft in de jaren negentig moeten wijken voor de landingsbaan. Zodoende was ie betrokken bij de aanleg van het vliegveld. Overigens is vlak na de oorlog een Groesbeekse marskramer op die boerderij langs gekomen en is mijn oma met kinderen op die manier naar Groesbeek gekomen. Nu weten jullie ook hoe ik aan de naam Hans Hop kom. Mede omdat het bordje Nederlands oorlogsgraf niet lukt ben ik vandaag weer naar IJsselstein getogen en heb daar een oranje bloem een afrikaantje met een oranje ballon op z’n graf geplaatst. Het is een enorme begraafplaats en er ligt dus tenminste 1 Nederlander tussen die laat ik ze Moffen noemen. Hoezo IS gangers voormalig strijders terug halen, toen verloor je de Nationaliteit al als je ging werken voor je Nederlandse gezin met een Duitse vrouw/moeder. Mijn opa was een Nederlander en kwam van oorsprong uit Langenboom. Jammer dat dat bord niet lukt. Foto’s van de begraafplaats aldaar zo zie je maar hoe zinloos een oorlog is. Overigens was mijn opa boerenleider in het plaatsje Zeeland en valt de appel bij mij dus echt niet ver van de boom

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Vrolijk Pasen met een Paasoverweging en gedicht

Dat wens ik iedereen die dit blog leest voor hem of haar, familie vrienden en bekenden.
Zoals jullie waarschijnlijk weten vind ik spiritualiteit ontzettend interessant, als niet kerkganger boeit me dat enorm. Soms vraag ik me af is het Paasfeest het feest van de wederopstanding niet belangrijker zou moeten zijn dan het Kerstfeest.
Toch werd ik ontzettend verdrietig toen ik de krantenkoppen vanochtend las, honderden doden en gewonden bij aanslagen in Sri Lanka, explosies in Tripoli. Waar zijn wij als mensen toch mee bezig? Gunnen wij elkaar het licht niet in de ogen? Ik snap dat niet, waarom is al dit geweld nodig. Waarom grijpt er als die bestaat geen hogere macht in? Ja ik weet het een vrome gedachte van een politicus, maar wel een van een politicus die niet liegt. Deze aanslagen waren voor mij reden om een Paasgedicht op te zoeken dat ik in dit bericht heb gekopieerd. Nogmaals vrolijk Paasfeest, geniet van het weer en van het ontluikende groen aan de bomen en laten we met z’n allen naar vrede toe werken, dat maakt het leven op deze wereld toch een stuk makkelijker

De nacht was bang en zwart,
het licht was in de hemel uitgedaan.
Jezus’ leerlingen met pijn in ’t hart
waren de diepe stilte ingegaan.
Nooit heeft de kilte van ’t verdriet
ooit zwaarder in de nacht gewaakt.
Geen vogel zong er meer een lied,
de aarde was in ’t hart geraakt.

De morgen kwam zo vol van gloed,
de zon verscheen als hemels licht.
Een nieuwe dag kwam aarde tegemoet
en deed de duistere deuren dicht.
‘Wat zoek je toch, Hij is hier niet.
Weet toch, de Heer is opgestaan.!
’t Is alles licht wat je hier ziet.
ja Jezus heeft het licht weer aangedaan.

Al lijkt het soms nog bange nacht
Weet dan dat Jezus alles heeft volbracht.