Het onverwoestbare Achilles en de antwoorden op onze vragen die vervolgvragen en kritische noten behoeven

We hebben antwoorden op onze vragen over Achilles. Het lijkt er op dat de gemeente zich blijft verschuilen achter onwetendheid, wat men daarmee denkt te bereiken. Ik heb geen idee maar irriteren doet het me wel. Eerst maar eens in overleg met het bestuur dan met de fractie. Het lijkt erop dat de vereniging naast overleg, niets van de gemeente hoeft te verwachten. De grondeigenaren hebben in ieder geval geen last van een kritische gemeente. Dat daar ruim 7 ton aan overheidsgelden verprutst zijn lijkt ze niet te deren, laat staan het welzijn van de leden. Jawel ze overleggen, ze dronken een glas en deden een plas en alles….. Laten we hopen dat ik ongelijk heb.

Geacht College,
Na de zoveelste tegenvaller voor voetbalvereniging Achilles’29 maken wij ons behoorlijk zorgen over de openbare orde en veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en over het, in onze ogen, onrechtmatig vernielen van door de gemeente gefinancierde voorzieningen. Ons subsidie en accommodatiebeleid dient een maatschappelijk doel. Dit lijkt door de huidige ontwikkelingen volledig uit het oog te zijn verloren door een van de betrokken partijen, zijnde de grondeigenaren van Sportpark de Heikant. Wij zien wel degelijk een rol weggelegd voor de gemeente Berg en Dal in dit conflict, gezien de financiële bijdragen die in de vorm van verschillende subsidies zijn verstreken de gesloten vaststellingsovereenkomst. Een paraplu aan verschillende juridische entiteiten (diverse BV’s en Stichting)van de grond-eigenaren, het doorsluizen van gelden en faillissementen roept bij onze fractie vragen op. Heeft de gemeente Berg en Dal teveel risico gelopen en heeft het voldoende toezicht gehouden bij de naleving van subsidievoorwaarden en vaststellingsovereenkomst? Derhalve hebben wij de volgende vragen:

1)Heeft de gemeente Berg en Dal voldoende (en adequaat) toezicht gehouden op de voorwaarden van de verstrekte subsidiegelden en voldoende onderzoek gedaan naar de constructie van de verschillende juridische entiteiten van de grondeigenaren?

2)Was de gemeente er van op de hoogte dat er met gelden tussen de verschillende entiteiten werd geschoven en betrof dit ook subsidiegelden?

3)Is er toezicht gehouden door de gemeente op de besteding van de gelden aan de daarvoor bestemde doelen? Zo ja, is hiervan verslag/rapportage opgemaakt door de aanvrager ter verantwoording?

4)Welke inspanningsverplichting heeft de (rechtmatige) eigenaar van de gronden waar het kunstgrasveld is aangelegd met overheidsgeld?

5)De grondeigenaren hebben volgens ons niet voor een alternatief gezorgd en zijn dit als verhuurder wel verplicht, is dit correct en zijn zij hiertoe door de gemeente gemaand?

6)Is de gemeente bereid de toenmalige bestuurders ter verantwoording te roepen desnoods middels een gerechtelijke procedure?

7)Gemeente Berg en Dal is in dit conflict ook belanghebbende in onze ogen, omdat er overheidsgeld is uitgegeven ter bevordering van sport en jeugdactiviteiten. Waarom vordert de gemeente dit niet terug gezien klaarblijkelijk er alles aan wordt gedaan (lees vernield) om de sport aldaar nog te beoefenen? Het lijkt ons dat bijhet verstrek-ken van subsidie ook een inspanningsverplichting geldt (voor een langere periode)?

8)Waarom beroept de gemeente Berg en Dal zich niet op ‘Artikel 7 wanprestatie’ uit de vaststellingsovereenkomst waarin zij partij zijn?

9)Is hier sprake van onrechtvaardige privéverrijking met overheidsgelden (lees ge-meentelijke subsidie)?

10)Wij plaatsen kanttekeningen bij de rol van de curator inzake het faillissement van STAA. Is er een transparant overzicht van bieders aan ons als belanghebbende door deze verstrekt?

11)Het lijkt erop dat de grondeigenaar een koper voor de grond heeft, echter de gronden hebben de bestemming sport en recreatie, het is toch niet zo dat de gemeente deze bestemming voornemens is te veranderen?

12)Wat gaat de gemeente (als belanghebbende) doen om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen, zijn we dat niet verplicht aan onze jeugd?

13)Indien wij de kleedlokalen gesubsidieerd, waarom kan de vereniging er dan niet in om hun persoonlijke bezittingen in ontvangst te nemen?

14)Tot slot zou het verstandig zijn dat de verantwoordelijk wethouder zich zou verdiepen in deze materie en niet deze afschuift in “dit was voor mijn tijd”. Bestuurlijke taken worden inclusief geschiedenis overgenomen, deelt het College deze mening?

Tot zover onze vragen tot op heden, maar er zullen er wellicht meer gaan volgen omdat wij ons echt zorgen maken over de ontstane situatie en de doelstellingen die wij als gemeente nastreven ter stimulering van de maatschappelijke functie die sportverenigingen, in deze Achilles’29, innemen binnen onze gemeente. Wij verzoeken het college dringend om, namens de gemeente Berg en Dal, aan te sturen op een goede oplossing, gezien het gemeenschappelijke belang.

Antwoord door: L. van Vals
1.Heeft de gemeente Berg en Dal voldoende (en adequaat) toezicht gehouden op de voorwaarden van de verstrekte subsidiegelden en voldoende onderzoek gedaan naar de constructie van de verschillende juridische entiteiten van de grondeigenaren?Ja, er is toezicht gehouden op de naleving van de subsidievoorwaarden van zowel de kleedkamers uit 2014 als de realisatie van het kunstgrasveld uit 2016. Alle subsidies die de gemeente heeft verstrekt, zijn verstrekt aan de sportvereniging Achilles’29. Indien de gemeentelijke subsidies die aan sportvereniging Achilles’29 zijn verstrekt niet ten goede zouden zijn gekomen van de leden, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de vereniging. De gemeente heeft geen grond om de verschillende entiteiten (financieel) door te lichten. Een dergelijk onderzoek zou daarom zeer beperkte resultaten hebben opgeleverd. Er is op de subsidievoorwaarden toegezien en er is destijds geoordeeld dat er aan de gestelde voorwaarden voldaan is. Onder subsidievoorwaarden wordt hier bedoeld of het geld gebruikt is waarvoor het ter beschikking is gesteld. Daarnaast zijn er voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld de uitbetalingstermijnen, de aangeleverde facturen, afschrijftermijnen van de onderdelen van de accommodatie ener zijn aanvullende kwaliteitseisen gesteld aan bijvoorbeeld de kunstgrasmatten. Naast het bovenstaande heeft de gemeente de laatste jaren veelvuldig contact (gehad) met de vereniging:2014/2015 veelvuldig contact rondom de vaststellingsovereenkomst d.d. maart 2015Informatienota raad 17 sept 2015; (inzake aanvraag garantstelling)Raadsvoorstel raad 28 januari 2016; (inzake afwijzen garantstelling)Raadsvoorstel raad 28 januari 2016: (inzake krediet aanleg kunstgrasveld)Informatienota raad 02 februari 2017; (evaluatie aanleg kunstgras)10 april 2018 heeft de vereniging in gesprek wethouder Fleuren aangegeven dat het faillissement van de BV geen invloed zou hebben op de vereniging en beheerstichting. Tijdens de zomerstop in2018 is er een kennismakingsgesprek geweest met het nieuwe bestuur van de vereniging. Wij hebben de vereniging sindsdien veelvuldig gesproken over en naar aanleiding van deze bestuurswisseling. De vereniging bleek niet of nauwelijks te beschikken over correspondentie en beschikkingen, die hebben wij opnieuw verstrekt. Op 23 januari 2019 heeft het eerste gesprek met het bestuur van de vereniging plaatsgevonden waarin zorgen zijn geuit over de communicatie en samenwerking met de grondeigenaren. Sinds mei dit jaar zijn er veelvuldig gesprekken met vereniging en de grondeigenaren geweest.

2.Was de gemeente er van op de hoogte dat er met gelden tussen de verschillende entiteiten werd geschoven en betrof dit ook subsidiegelden? In het verleden zijn er door sportverenigingen stichtingen opgericht om btw-voordeel te behalen. Als er een investering in de accommodatie gedaan moest worden ontving de vereniging subsidie. De stichting voerde de opdracht uit en bracht het vervolgens in rekening bij de vereniging. Het is aannemelijk dat deze constructie ook gebruikt is
door sportvereniging Achilles ’29 en de STAA. Dit is een veel gebruikte ‘verschuiving’ van subsidiegelden. Sinds 1 januari 2019 is het niet langer mogelijk om btw-voordeel te behalen, daarom zal deze constructie niet langer voorkomen. Daarnaasthebben wij zeer recent kennisgenomen van een transactie van STAA aan de B.V.in 2016. Hierbij was sprake van enerzijds het ontvangen van gel-den voor het kunstgras, en anderzijds het gedeeltelijk aanwenden van deze middelen voor een overbruggingsfinanciering van de BV. Ten tijde van deze besluitvorming in de STAA was de vereniging vertegenwoordigd in het bestuur van STAA. De gemeen-te was hier niet bij betrokken. Daarnaast geldt, dat dit één verslag is waaruit dit blijkt. Wij hebben geen enkel zicht op overige notulen en wij weten dus niet of deze gelden weer zijn teruggeboekt of niet. Uiteraard zijn gemeentelijke gelden niet bedoeld voor de BV,De gemeente heeft subsidie verleend voor de aanleg van velden. Deze velden zijn aangelegd. Hiermeeis er voldaan aan de subsidievoorwaarden. De subsidie is in deelbetalingen op declaratiebasis verstrekt aan sportvereniging Achilles ’29 bij overhandiging van de termijnfacturen van de uitvoerder. Mocht het veld op een andere wijze gefinancierd zijn dan valt dat onder de verantwoordelijkheid van vereniging en STAA.

3.Is er toezicht gehouden door de gemeente op de besteding van de gelden aan de daarvoor bestemde doelen? Zo ja, is hiervan verslag/rapportage opgemaakt door de aanvrager ter verantwoording? Er is toezicht gehouden op de besteding van de subsidie en de naleving van de subsidie voorwaarden. In het aanlooptraject is de gemeente nauw betrokken geweest bij de eisen aan, ende aanbesteding van het kunstgrasveld in 2016.Het bestuur van sportvereniging Achilles’29 heeft termijnfacturen moeten overhandigen alvorens een volgend deel van de subsidie is uitbetaald. In totaal is er in 2016 een bedrag van € 362.400 door Achilles gedeclareerd voor de aanleg van het kunstgrasveld. De raad is hiervan op de hoogte gesteld door middel van een evaluatienota d.d. 02-02-2017. Er is geen verslag of rapportage door de aanvrager opgesteld.

4.Welke inspanningsverplichting heeft de (rechtmatige) eigenaar van de gronden waar het kunstgrasveld is aangelegd met overheidsgeld? Het is op dit moment onduidelijk welke verplichtingen de grondeigenaar heeft naar de sportvereniging Achilles’29 omdat er geen consensus bestaat tussen de partijen over zowel de eigendomssituatie als de verhuurovereenkomst. Hierover zal een gerechtelijke uitspraak moeten komen

5.De grondeigenaren hebben volgens ons niet voor een alternatief gezorgd en zijn dit als verhuurder wel verplicht, is dit correct en zijn zij hiertoe door de gemeente gemaand? De vraag is, of er nog sprake is van een ‘verhuurder’. Zie ook de bovenstaande reactie. De plicht om voor een alternatief onderkomen te zorgen is verankerd in de wet huurbescherming en heeft alleen betrekking op woningen. De grondeigenaren zijn dan ook niet door de gemeente gevraagd om een alternatief te verzorgen.

6.Is de gemeente bereid de toenmalige bestuurders ter verantwoording te roepen des-
noods middels een gerechtelijke procedure? Uit de vraagstelling is niet duidelijk welke bestuurders (van welke rechtspersoon) bedoeld worden en op welk feit gedoeld wordt. Op dit moment is niet duidelijk aan wie het te wijten is dat de velden niet meer gebruikt kunnen worden. Zie verder ook de beantwoording bij vraag 7.

7.Gemeente Berg en Dal is in dit conflict ook belanghebbende in onze ogen, omdat er overheidsgeld is uitgegeven ter bevordering van sport en jeugdactiviteiten. Waarom vordert de gemeente dit niet teruggezien klaarblijkelijk er alles aan wordt gedaan (lees vernield) om de sport aldaar nog te beoefenen? Het lijkt ons dat bij het verstrekken van subsidie ook een inspanningsverplichting geldt (voor een langere periode)?Wij delen de mening dat de grondeigenaren zich moeten inspannen om ervoor te zorgen dat het sportpark dat met gemeenschapsgeld tot stand is gekomen ook gebruikt wordt. De subsidie is verleend om sportbeoefening mogelijk te maken voor onze inwoners. Deze inspanningsverplichting geldt op zijn minst voor de afschrijftermijn van de investeringen. Het terugvorderen van subsidiegelden is alleen mogelijk als er niet aan de voorwaarden is voldaan. Wij concluderen op dit moment dat er aan de subsidie voorwaarden is voldaan. Het kunstgrasveld is immers gerealiseerd. Daarnaast is de subsidie verstrekt aan de sportvereniging Achilles’29 en zij beschikken op dit moment niet over het kunstgrasveld.

10.Wij plaatsen kanttekeningen bij de rol van de curator inzake het faillissement van STAA. Is er een transparant overzicht van bieders aan ons als belanghebbende door deze verstrekt? Wij hebben geen verslag of overzicht van bieders. Wij hebben begrepen dat aan bieders geheimhouding is opgelegd.

11.Het lijkt erop dat de grondeigenaar een koper voor de grond heeft, echter de gronden hebben de bestemming sport en recreatie, het is toch niet zo dat de gemeente deze bestemming voornemens is te veranderen? Er is geen aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan ingediend. Het college streeft naar behoud van de accommodatie voor zowel de vereniging maar ook om de investering veilig te stellen. Vanuit de gemeente bestaat er dus geen enkel voornemen om de bestemming te wijzigen.

12.Wat gaat de gemeente (als belanghebbende) doen om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen, zijn we dat niet verplicht aan onze jeugd? Wij blijven in gesprek met (het liefst) beide partijen om deze situatie tot een oplossing te komen. Deze week hebben we een gesprek gepland staan met de vereniging.

13.Indien wij de kleedlokalen hebben gesubsidieerd, waarom kan de vereniging er dan niet in om hun persoonlijke bezittingen in ontvangst te nemen? De geïnvesteerde subsidies en de eigendomssituatie zijn twee verschillende kwesties. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat er gemeentelijke gelden in de kleedlokalen geïnvesteerd zijn. Zij zijn het echter niet eens over de eigendomssituatie en de gebruiksrechten. Hierover kan alleen een uitspraak van de rechter duidelijkheid verschaffen. Wij hebben ook de partijen gewezen op het belang van een uitspraak. Als het gaat om persoonlijke bezitting/roerende zaken, dan constateren wij dat partijen ook hierover in conflict zijn geraakt. Veel roerende zaken zijn gekocht door de grondeigenaar uit de boedel van STAA. Bij de boedelscheiding zijn herover afspraken gemaakt en er is een lijst beschikbaar van wat is verkocht en wat niet. Indien de vereniging kan aantonen dat er zaken zijn verkocht die in eigendom waren bij de vereniging, dan zal de grondeigenaar deze moeten terug leveren.

14.Tot slot zou het verstandig zijn dat de verantwoordelijk wethouder zich zou verdiepen in deze materie en niet deze afschuift in “dit was voor mijn tijd”. Bestuurlijke taken worden inclusief geschiedenis over genomen, deelt het College deze mening? Niiet duidelijk is waarop deze stelling is gebaseerd. De afgelopen jaren zijn er gesprekken gevoerd door de portefeuillehouder, met zowel de vereniging als ook met leden van de familie Derks. Zie ook onder antwoord 1.De burgemeester is er ook in betrokken vanwege het aspect openbare orde. Het dossier vergt erg veel tijd. Ons standpunt (college) is, dat partijen er onderling uit
moeten zien te komen, middels een gang naar de rechter. Hier kunnen wij niet intreden. Daar komt bij dat wij niet beschikken over alle ins en outs.

Afsluitende opmerking: Wij kunnen ons voorstellen dat er komende tijd meer vragen zullen ontstaan. Wij zijn ten allen tijden bereid u te informeren in het Presidium indien u dat wenst.

Een gedachte over “Het onverwoestbare Achilles en de antwoorden op onze vragen die vervolgvragen en kritische noten behoeven

  1. Langzamerhand gaat de beerput die de familie veroorzaakt heeft open, dankzij Sociaal Groesbeek. Nu is het ook de bedoeling dat andere politieke partijen zich in de strijd mengen, zodat de onderste steen boven komt en de veroorzakers hun verdiende loon niet ontlopen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s