Het onverwoestbare Achilles en de antwoorden op onze vragen die vervolgvragen en kritische noten behoeven

We hebben antwoorden op onze vragen over Achilles. Het lijkt er op dat de gemeente zich blijft verschuilen achter onwetendheid, wat men daarmee denkt te bereiken. Ik heb geen idee maar irriteren doet het me wel. Eerst maar eens in overleg met het bestuur dan met de fractie. Het lijkt erop dat de vereniging naast overleg, niets van de gemeente hoeft te verwachten. De grondeigenaren hebben in ieder geval geen last van een kritische gemeente. Dat daar ruim 7 ton aan overheidsgelden verprutst zijn lijkt ze niet te deren, laat staan het welzijn van de leden. Jawel ze overleggen, ze dronken een glas en deden een plas en alles….. Laten we hopen dat ik ongelijk heb.

Geacht College,
Na de zoveelste tegenvaller voor voetbalvereniging Achilles’29 maken wij ons behoorlijk zorgen over de openbare orde en veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en over het, in onze ogen, onrechtmatig vernielen van door de gemeente gefinancierde voorzieningen. Ons subsidie en accommodatiebeleid dient een maatschappelijk doel. Dit lijkt door de huidige ontwikkelingen volledig uit het oog te zijn verloren door een van de betrokken partijen, zijnde de grondeigenaren van Sportpark de Heikant. Wij zien wel degelijk een rol weggelegd voor de gemeente Berg en Dal in dit conflict, gezien de financiële bijdragen die in de vorm van verschillende subsidies zijn verstreken de gesloten vaststellingsovereenkomst. Een paraplu aan verschillende juridische entiteiten (diverse BV’s en Stichting)van de grond-eigenaren, het doorsluizen van gelden en faillissementen roept bij onze fractie vragen op. Heeft de gemeente Berg en Dal teveel risico gelopen en heeft het voldoende toezicht gehouden bij de naleving van subsidievoorwaarden en vaststellingsovereenkomst? Derhalve hebben wij de volgende vragen:

1)Heeft de gemeente Berg en Dal voldoende (en adequaat) toezicht gehouden op de voorwaarden van de verstrekte subsidiegelden en voldoende onderzoek gedaan naar de constructie van de verschillende juridische entiteiten van de grondeigenaren?

2)Was de gemeente er van op de hoogte dat er met gelden tussen de verschillende entiteiten werd geschoven en betrof dit ook subsidiegelden?

3)Is er toezicht gehouden door de gemeente op de besteding van de gelden aan de daarvoor bestemde doelen? Zo ja, is hiervan verslag/rapportage opgemaakt door de aanvrager ter verantwoording?

4)Welke inspanningsverplichting heeft de (rechtmatige) eigenaar van de gronden waar het kunstgrasveld is aangelegd met overheidsgeld?

5)De grondeigenaren hebben volgens ons niet voor een alternatief gezorgd en zijn dit als verhuurder wel verplicht, is dit correct en zijn zij hiertoe door de gemeente gemaand?

6)Is de gemeente bereid de toenmalige bestuurders ter verantwoording te roepen desnoods middels een gerechtelijke procedure?

7)Gemeente Berg en Dal is in dit conflict ook belanghebbende in onze ogen, omdat er overheidsgeld is uitgegeven ter bevordering van sport en jeugdactiviteiten. Waarom vordert de gemeente dit niet terug gezien klaarblijkelijk er alles aan wordt gedaan (lees vernield) om de sport aldaar nog te beoefenen? Het lijkt ons dat bijhet verstrek-ken van subsidie ook een inspanningsverplichting geldt (voor een langere periode)?

8)Waarom beroept de gemeente Berg en Dal zich niet op ‘Artikel 7 wanprestatie’ uit de vaststellingsovereenkomst waarin zij partij zijn?

9)Is hier sprake van onrechtvaardige privéverrijking met overheidsgelden (lees ge-meentelijke subsidie)?

10)Wij plaatsen kanttekeningen bij de rol van de curator inzake het faillissement van STAA. Is er een transparant overzicht van bieders aan ons als belanghebbende door deze verstrekt?

11)Het lijkt erop dat de grondeigenaar een koper voor de grond heeft, echter de gronden hebben de bestemming sport en recreatie, het is toch niet zo dat de gemeente deze bestemming voornemens is te veranderen?

12)Wat gaat de gemeente (als belanghebbende) doen om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen, zijn we dat niet verplicht aan onze jeugd?

13)Indien wij de kleedlokalen gesubsidieerd, waarom kan de vereniging er dan niet in om hun persoonlijke bezittingen in ontvangst te nemen?

14)Tot slot zou het verstandig zijn dat de verantwoordelijk wethouder zich zou verdiepen in deze materie en niet deze afschuift in “dit was voor mijn tijd”. Bestuurlijke taken worden inclusief geschiedenis overgenomen, deelt het College deze mening?

Tot zover onze vragen tot op heden, maar er zullen er wellicht meer gaan volgen omdat wij ons echt zorgen maken over de ontstane situatie en de doelstellingen die wij als gemeente nastreven ter stimulering van de maatschappelijke functie die sportverenigingen, in deze Achilles’29, innemen binnen onze gemeente. Wij verzoeken het college dringend om, namens de gemeente Berg en Dal, aan te sturen op een goede oplossing, gezien het gemeenschappelijke belang.

Antwoord door: L. van Vals
1.Heeft de gemeente Berg en Dal voldoende (en adequaat) toezicht gehouden op de voorwaarden van de verstrekte subsidiegelden en voldoende onderzoek gedaan naar de constructie van de verschillende juridische entiteiten van de grondeigenaren?Ja, er is toezicht gehouden op de naleving van de subsidievoorwaarden van zowel de kleedkamers uit 2014 als de realisatie van het kunstgrasveld uit 2016. Alle subsidies die de gemeente heeft verstrekt, zijn verstrekt aan de sportvereniging Achilles’29. Indien de gemeentelijke subsidies die aan sportvereniging Achilles’29 zijn verstrekt niet ten goede zouden zijn gekomen van de leden, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de vereniging. De gemeente heeft geen grond om de verschillende entiteiten (financieel) door te lichten. Een dergelijk onderzoek zou daarom zeer beperkte resultaten hebben opgeleverd. Er is op de subsidievoorwaarden toegezien en er is destijds geoordeeld dat er aan de gestelde voorwaarden voldaan is. Onder subsidievoorwaarden wordt hier bedoeld of het geld gebruikt is waarvoor het ter beschikking is gesteld. Daarnaast zijn er voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld de uitbetalingstermijnen, de aangeleverde facturen, afschrijftermijnen van de onderdelen van de accommodatie ener zijn aanvullende kwaliteitseisen gesteld aan bijvoorbeeld de kunstgrasmatten. Naast het bovenstaande heeft de gemeente de laatste jaren veelvuldig contact (gehad) met de vereniging:2014/2015 veelvuldig contact rondom de vaststellingsovereenkomst d.d. maart 2015Informatienota raad 17 sept 2015; (inzake aanvraag garantstelling)Raadsvoorstel raad 28 januari 2016; (inzake afwijzen garantstelling)Raadsvoorstel raad 28 januari 2016: (inzake krediet aanleg kunstgrasveld)Informatienota raad 02 februari 2017; (evaluatie aanleg kunstgras)10 april 2018 heeft de vereniging in gesprek wethouder Fleuren aangegeven dat het faillissement van de BV geen invloed zou hebben op de vereniging en beheerstichting. Tijdens de zomerstop in2018 is er een kennismakingsgesprek geweest met het nieuwe bestuur van de vereniging. Wij hebben de vereniging sindsdien veelvuldig gesproken over en naar aanleiding van deze bestuurswisseling. De vereniging bleek niet of nauwelijks te beschikken over correspondentie en beschikkingen, die hebben wij opnieuw verstrekt. Op 23 januari 2019 heeft het eerste gesprek met het bestuur van de vereniging plaatsgevonden waarin zorgen zijn geuit over de communicatie en samenwerking met de grondeigenaren. Sinds mei dit jaar zijn er veelvuldig gesprekken met vereniging en de grondeigenaren geweest.

2.Was de gemeente er van op de hoogte dat er met gelden tussen de verschillende entiteiten werd geschoven en betrof dit ook subsidiegelden? In het verleden zijn er door sportverenigingen stichtingen opgericht om btw-voordeel te behalen. Als er een investering in de accommodatie gedaan moest worden ontving de vereniging subsidie. De stichting voerde de opdracht uit en bracht het vervolgens in rekening bij de vereniging. Het is aannemelijk dat deze constructie ook gebruikt is
door sportvereniging Achilles ’29 en de STAA. Dit is een veel gebruikte ‘verschuiving’ van subsidiegelden. Sinds 1 januari 2019 is het niet langer mogelijk om btw-voordeel te behalen, daarom zal deze constructie niet langer voorkomen. Daarnaasthebben wij zeer recent kennisgenomen van een transactie van STAA aan de B.V.in 2016. Hierbij was sprake van enerzijds het ontvangen van gel-den voor het kunstgras, en anderzijds het gedeeltelijk aanwenden van deze middelen voor een overbruggingsfinanciering van de BV. Ten tijde van deze besluitvorming in de STAA was de vereniging vertegenwoordigd in het bestuur van STAA. De gemeen-te was hier niet bij betrokken. Daarnaast geldt, dat dit één verslag is waaruit dit blijkt. Wij hebben geen enkel zicht op overige notulen en wij weten dus niet of deze gelden weer zijn teruggeboekt of niet. Uiteraard zijn gemeentelijke gelden niet bedoeld voor de BV,De gemeente heeft subsidie verleend voor de aanleg van velden. Deze velden zijn aangelegd. Hiermeeis er voldaan aan de subsidievoorwaarden. De subsidie is in deelbetalingen op declaratiebasis verstrekt aan sportvereniging Achilles ’29 bij overhandiging van de termijnfacturen van de uitvoerder. Mocht het veld op een andere wijze gefinancierd zijn dan valt dat onder de verantwoordelijkheid van vereniging en STAA.

3.Is er toezicht gehouden door de gemeente op de besteding van de gelden aan de daarvoor bestemde doelen? Zo ja, is hiervan verslag/rapportage opgemaakt door de aanvrager ter verantwoording? Er is toezicht gehouden op de besteding van de subsidie en de naleving van de subsidie voorwaarden. In het aanlooptraject is de gemeente nauw betrokken geweest bij de eisen aan, ende aanbesteding van het kunstgrasveld in 2016.Het bestuur van sportvereniging Achilles’29 heeft termijnfacturen moeten overhandigen alvorens een volgend deel van de subsidie is uitbetaald. In totaal is er in 2016 een bedrag van € 362.400 door Achilles gedeclareerd voor de aanleg van het kunstgrasveld. De raad is hiervan op de hoogte gesteld door middel van een evaluatienota d.d. 02-02-2017. Er is geen verslag of rapportage door de aanvrager opgesteld.

4.Welke inspanningsverplichting heeft de (rechtmatige) eigenaar van de gronden waar het kunstgrasveld is aangelegd met overheidsgeld? Het is op dit moment onduidelijk welke verplichtingen de grondeigenaar heeft naar de sportvereniging Achilles’29 omdat er geen consensus bestaat tussen de partijen over zowel de eigendomssituatie als de verhuurovereenkomst. Hierover zal een gerechtelijke uitspraak moeten komen

5.De grondeigenaren hebben volgens ons niet voor een alternatief gezorgd en zijn dit als verhuurder wel verplicht, is dit correct en zijn zij hiertoe door de gemeente gemaand? De vraag is, of er nog sprake is van een ‘verhuurder’. Zie ook de bovenstaande reactie. De plicht om voor een alternatief onderkomen te zorgen is verankerd in de wet huurbescherming en heeft alleen betrekking op woningen. De grondeigenaren zijn dan ook niet door de gemeente gevraagd om een alternatief te verzorgen.

6.Is de gemeente bereid de toenmalige bestuurders ter verantwoording te roepen des-
noods middels een gerechtelijke procedure? Uit de vraagstelling is niet duidelijk welke bestuurders (van welke rechtspersoon) bedoeld worden en op welk feit gedoeld wordt. Op dit moment is niet duidelijk aan wie het te wijten is dat de velden niet meer gebruikt kunnen worden. Zie verder ook de beantwoording bij vraag 7.

7.Gemeente Berg en Dal is in dit conflict ook belanghebbende in onze ogen, omdat er overheidsgeld is uitgegeven ter bevordering van sport en jeugdactiviteiten. Waarom vordert de gemeente dit niet teruggezien klaarblijkelijk er alles aan wordt gedaan (lees vernield) om de sport aldaar nog te beoefenen? Het lijkt ons dat bij het verstrekken van subsidie ook een inspanningsverplichting geldt (voor een langere periode)?Wij delen de mening dat de grondeigenaren zich moeten inspannen om ervoor te zorgen dat het sportpark dat met gemeenschapsgeld tot stand is gekomen ook gebruikt wordt. De subsidie is verleend om sportbeoefening mogelijk te maken voor onze inwoners. Deze inspanningsverplichting geldt op zijn minst voor de afschrijftermijn van de investeringen. Het terugvorderen van subsidiegelden is alleen mogelijk als er niet aan de voorwaarden is voldaan. Wij concluderen op dit moment dat er aan de subsidie voorwaarden is voldaan. Het kunstgrasveld is immers gerealiseerd. Daarnaast is de subsidie verstrekt aan de sportvereniging Achilles’29 en zij beschikken op dit moment niet over het kunstgrasveld.

10.Wij plaatsen kanttekeningen bij de rol van de curator inzake het faillissement van STAA. Is er een transparant overzicht van bieders aan ons als belanghebbende door deze verstrekt? Wij hebben geen verslag of overzicht van bieders. Wij hebben begrepen dat aan bieders geheimhouding is opgelegd.

11.Het lijkt erop dat de grondeigenaar een koper voor de grond heeft, echter de gronden hebben de bestemming sport en recreatie, het is toch niet zo dat de gemeente deze bestemming voornemens is te veranderen? Er is geen aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan ingediend. Het college streeft naar behoud van de accommodatie voor zowel de vereniging maar ook om de investering veilig te stellen. Vanuit de gemeente bestaat er dus geen enkel voornemen om de bestemming te wijzigen.

12.Wat gaat de gemeente (als belanghebbende) doen om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen, zijn we dat niet verplicht aan onze jeugd? Wij blijven in gesprek met (het liefst) beide partijen om deze situatie tot een oplossing te komen. Deze week hebben we een gesprek gepland staan met de vereniging.

13.Indien wij de kleedlokalen hebben gesubsidieerd, waarom kan de vereniging er dan niet in om hun persoonlijke bezittingen in ontvangst te nemen? De geïnvesteerde subsidies en de eigendomssituatie zijn twee verschillende kwesties. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat er gemeentelijke gelden in de kleedlokalen geïnvesteerd zijn. Zij zijn het echter niet eens over de eigendomssituatie en de gebruiksrechten. Hierover kan alleen een uitspraak van de rechter duidelijkheid verschaffen. Wij hebben ook de partijen gewezen op het belang van een uitspraak. Als het gaat om persoonlijke bezitting/roerende zaken, dan constateren wij dat partijen ook hierover in conflict zijn geraakt. Veel roerende zaken zijn gekocht door de grondeigenaar uit de boedel van STAA. Bij de boedelscheiding zijn herover afspraken gemaakt en er is een lijst beschikbaar van wat is verkocht en wat niet. Indien de vereniging kan aantonen dat er zaken zijn verkocht die in eigendom waren bij de vereniging, dan zal de grondeigenaar deze moeten terug leveren.

14.Tot slot zou het verstandig zijn dat de verantwoordelijk wethouder zich zou verdiepen in deze materie en niet deze afschuift in “dit was voor mijn tijd”. Bestuurlijke taken worden inclusief geschiedenis over genomen, deelt het College deze mening? Niiet duidelijk is waarop deze stelling is gebaseerd. De afgelopen jaren zijn er gesprekken gevoerd door de portefeuillehouder, met zowel de vereniging als ook met leden van de familie Derks. Zie ook onder antwoord 1.De burgemeester is er ook in betrokken vanwege het aspect openbare orde. Het dossier vergt erg veel tijd. Ons standpunt (college) is, dat partijen er onderling uit
moeten zien te komen, middels een gang naar de rechter. Hier kunnen wij niet intreden. Daar komt bij dat wij niet beschikken over alle ins en outs.

Afsluitende opmerking: Wij kunnen ons voorstellen dat er komende tijd meer vragen zullen ontstaan. Wij zijn ten allen tijden bereid u te informeren in het Presidium indien u dat wenst.

Antwoorden op Achilles zijn er niet wel over de zandhoop aan de Stekkenberg

Vandaag uiterlijk morgen zouden we antwoorden krijgen omtrent de situatie rond Achilles. Ik had niet anders verwacht dan dat ze vandaag niet zouden komen, het zou immers eens snel gaan in de soap rond Achilles waarbij het water tot aan de lippen staat, maar dit terzijde.
Antwoorden op vragen rond een jarenlange zandhoop bovenaan de Stekkenberg hebben we wel. Helaas zijn die ook niet al te positief. De gemeente wil allerlei bedrijvigheid uit het buitengebied en wil dat ondernemers naar het industrieterrein verkassen. Maar ze geven zelf met de zandhoop bovenaan de Stekkenberg toch wel een slecht voorbeeld, dat de noodzaak van verkassen van ondernemers naar het industrieterrein in mijn optiek niet echt bevordert, er komen wat mij betreft dus vervolgvragen, lastig en druk voor de ambtenaren maar dan moeten ze maar dingen in gaan zien.
Bij deze als herhaling onze vragen met de ambtelijke antwoorden

Inleiding: Met de herstructurering van de wijk Stekkenberg werd er een zand- en grondslagopslag gerealiseerd aan de Bosbesstraat ter hoogte van de ingang van sportpark Noord. Na realisatie van de nieuwbouwwijk verdween de opslag en werd er gras ingezaaid op deze locatie en werd er vol trots een voetbalplek voor de jeugd gepresenteerd. Het gras was nog nauwelijks opgekomen toen de locatie weer in gebruik werd genomen voor zand- en grondopslag vanwege de reconstructie van de straat/weg Stekkenberg. Nu deze alweer geruime tijd gereed is, ligt er opnieuw een bult zand/grond. Vraag: Het lijkt er op dat deze plek zonder vergunning of bestemming voor diverse projecten wordt gebruik als zand- en grondopslag, wanneer eindigt dit, of wanneer wordt er een vergunning voor de opslag aangevraagd? Kunnen we in problemen komen vanwege de PFAS normen waardoor de grond misschien wel helemaal niet meer verplaatst mag worden? Wanneer krijgt de jeugd aldaar een nieuw trapveldje?

In afwachting van uw reactie,

Antwoord door:

Raadsvragen

pag. 2

Toelichting locatie: Deze locatie aan de Bosbesstraat is gedurende de bouw van de nieuwe wijk Stekkenberg (2009-2014) gebruikt als gronddepot, hierdoor was het mogelijk een zo gunstig mogelijke grondbalans te voeren. Hiervoor was een vergunning afgegeven voor 5 jaar tot 1-9-2014. Nadien is er bij werkzaamheden voor Nijmeegse Baan (door provincie) en aanleg van de Dries ook gekozen voor deze locatie. Door de korte looptijd van dit laatste project is volstaan met alleen een melding van de grondtransporten van en naar deze locatie. Medio juli 2019 is gestart met de definitieve bestrating op Heselenberg en Koekleklef en is wederom gekozen deze locatie te gebruiken als gronddepot. Ook voor het project in de Mozartstraat en omgeving is gekozen om te werken met dit depot (eenmalige inrichting en opruimingskosten).

Vragen Sociaal Groesbeek (antwoord schuingedrukt): – Het lijkt er op dat deze plek zonder vergunning of bestemming voor diverse projecten wordt gebruik als zand- en grondopslag, wanneer eindigt dit, of wanneer wordt er een vergunning voor de opslag aangevraagd? Voor het gebruik tijdens deze 2 projecten is wederom een vergunning aangevraagd voor deze ruimere periode. – Kunnen we in problemen komen vanwege de PFAS normen waardoor de grond misschien wel helemaal niet meer verplaatst mag worden Tijdens dit proces zijn de nieuwe PFAS-regels gekomen waardoor afvoeren van de grond lastiger is geworden. Het aantal mogelijke afnemers van de grond is drastisch teruggelopen. Voorafgaand zal grond bemonsterd worden om onder andere te bekijken of grond aan PFAS normen voldoet. De nieuwe normen worden per 1 december bekend gemaakt. Wij streven ernaar op basis van deze nieuwe normen het depot leeg te hebben op 31 dec. a.s . – Wanneer krijgt de jeugd aldaar een nieuw trapveldje? Het “trapveldje” wordt grotendeels in oude staat hersteld en naar verwachting kan de jeugd hier in het voorjaar weer over beschikken. Voorafgaand zal er nog overleg gevoerd worden met de jeugdwerker over de inrichting van dit veldje. Gezien echter de geringe beschikbare locaties voor grondopslag tijdens werken is het niet uitgesloten dat dit veldje in de toekomst nog vaker gebruikt zal moeten worden als gronddepot of materiaalopslag.

Interview gisteren op TV Gelderland met Ria D

Gisteren heb ik naar de week van Gelderland zitten kijken met een interview met Ria D die namens de familie sprak over de situatie rond Achilles. Ik vond het persoonlijk een slecht interview zowel van de kant van Ria als van de kant van de presentator, want wat is er nu daadwerkelijk gezegd en waarom mogen de leden niet meer het veld op? Inderdaad 3 miljoen al kan ik dat niet geloven is een boel geld dat de familie aldus Ria en de vereniging heeft gestopt en indien STAA bewust failliet is geraakt is dat een punt. Echter heeft zij zelf in het bestuur gezeten en kon zij dit met voorkennis zien aankomen. En verweet ze nu dit bestuur van wanbeleid of het vorige bestuur? Dat werd mij in ieder geval niet duidelijk. Is er nou sprake van wanbeleid van de familie of wanbeleid van het bestuur van STAA, daar zat ze toch in? Raar maar het blijft een soap allemaal, mij is met dat gesprek niet duidelijk geworden waarom er niet meer gevoetbald zou mogen worden, ook hun dwangsom zonder tussenkomst van een rechter werd niet verteld. Een heel triest verhaal waar ik mijn gedachten toch plaats bij het weldenken van deze familie. Een gemiste kans Ria en Irene.

De participatiewet faalt

Dit wisten mijn dochter en ik al 4 jaar geleden de participatie wet is dankzij Rutte en de PvdA ja hoor de zogenoemde sociale Lodewijk Asscher een grote flop. Deze fracties waren het die met het participatie voorstel kwamen. Jong volwassenen met een beperking liggen toch al achter vanwege de beperking maar worden ten opzichte van leeftijdsgenoten door dit een het vorige kabinet hard gepakt. Ook financieel want een jong volwassene met een beperking vindt geen werk, krijgt tot het 21e levensjaar geen uitkering omdat de ouders onderhoudsplichtig zijn. Bezwaren bij het UWV de bestuursrechter en de centrale raad van beroep heeft geen zin want het UWV voert de wet uit en meer niet. Mijn dochter had aldus het UWV loonwaarde, ze zou hondenhokken kunnen schoonmaken, alsof dat een betaalde baan is. Kortom zo’n kind heeft naast het leven met een beperking last van de instanties. Het zoeken naar een werkgever en het vinden van werk is ook geschiedt. Maar dat mislukt vaak vanwege de beperking, zo’n werkgever denkt in eerste instantie leuk een medewerker met een beperking, lekker goedkoop. Het gaat echter fout bij het niet begeleiden van zo’n werknemer daar heeft een werkgever geen tijd voor. Kortom gun zo’n jong volwassene of een uitkering, voor asielzoekers en statushouders sta je daar immers ook meteen mee klaar, deze mensen zijn Nederlanders en daarvoor doen we niks. Of stel de WSW weer in en laat deze jongvolwassenen kansloos op de arbeidsmarkt daar weer instromen. En kiezer sluit je ogen niet voor die partijen die zeggen dat ze links zijn in de oppositie, maar rechts zijn in een coalitie. Berouw komt na de zonde.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/te-complex-en-nauwelijks-effectief-de-participatiewet-faalt/ar-BBWXEVS?ocid=spartanntp

De stikstofproblematiek

Ik vind deze rijkelijk overdreven. DE nieuwe manier van automobilisten uitmelken noem ik het maar. Een verschrikkelijk gedrocht voor de consument. Onze boeren draait men de nek om en de boer hij ploeterde voort is een spreekwoord dat binnenkort de geschiedenisboeken in kan. Milieuvriendelijk aardgas verdwijnt in Nederland terwijl de aanleg hiervan 5 kilometer verderop subsidie te verkrijgen is voor de aanleg van aardgas in de woning. 100 kilometer maximaal op de snelweg ook zo’n flauwekul 7 kilometer verderop mogen we al 100 op de Duitse provinciale weg. Het kabinet beseft niet dat met een verlaagde snelheid er minder brandstof verbruikt word en dat er dan ook minder accijns binnenkomt of zal dit weer gecompenseerd worden door extra inkomsten uit verkeersboetes? Laten we het daar eens over hebben kijk eens naar Duitsland daar zijn de boetes veel lager, laaienlichters zijn het hier en ze bedonderen ons en dan ben ik nog stil over PFAS. Koeien die niet meer in de weide mogen, het komt nog zover dat indien je een scheet laat dit wel stikstofneutraal moet compenseren. In ieder geval zijn we in Brussel het braafste jongetje van de klas en weet je wat we betalen er ook nog eens het meeste voor. Ik zeg niet dat we de ogen moeten sluiten maar zoals het in dit land eraan toe gaat is ronduit lachwekkend. Dit land wordt bestuurd door een stel kneuzen en gegijzeld door Klaver en Jetten. Weet waar u op stemt beste lezer. De stijgende zeespiegel en het gevaar voor de lage landen lossen we gewoon op met het ophogen van de dijken met PFAS grond, zit immers gewoon een hele lading plastic in en bij de wadden hebben we nog heel wat tempex bolletjes uit de overboord geslagen containers.Van belang is dat de boeren kunnen leven, onze jongeren kunnen wonen en wij betaalbaar kunnen leven.

Het onverwoestbare Achilles nu met onze schriftelijke vragen

Gisteren, lijkt het rustig te zijn gebleven op het Achillesterrein. Ik vind het echt zonde dat zo’n vereniging dit jaar 90 jaar bestaat en noodgedwongen moet uitwijken met haar jubileumwedstrijd tegen Feijenoord naar een andere vereniging. Wel mooi dat deze Achilles steunen, ook dit is Typisch Groesbeek. Gisteren hebben we de koppen bijeen gestoken met de fractie en zijn we tot bijgevoegde schriftelijke vragen aan het College gekomen. Hopelijk helpt dit om uit de impasse te geraken

Datum indiening: 16-11-2019
Naam en fractie indiener: Hans Peters en Wiebo Kersten Sociaal Groesbeek
Onderwerp: Urgente situatie Voetbalvereniging Achilles ‘29

Vraag:
Geacht College,
Na de zoveelste tegenvaller voor voetbalvereniging Achilles’29 maken wij ons behoorlijk zorgen over de openbare orde en veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en over het, in onze ogen, onrechtmatig vernielen van door de gemeente gefinancierde voorzieningen.
Ons subsidie en accommodatiebeleid dient een maatschappelijk doel. Dit lijkt door de huidige ontwikkelingen volledig uit het oog te zijn verloren door een van de betrokken partijen, zijnde de grondeigenaren van Sportpark de Heikant.
Wij zien wel degelijk een rol weggelegd voor de gemeente Berg en Dal in dit conflict, gezien de financiele bijdragen die in de vorm van verschillende subsidies zijn verstrek en de gesloten vaststellings- overeenkomst.
Een paraplu aan verschillende juridische entiteiten (diverse BV’s en Stichting) van de grondeigenaren, het doorsluizen van gelden en faillissementen roept bij onze fractie vragen op. Heeft de gemeente Berg en Dal teveel risico gelopen en heeft het voldoende toezicht gehouden bij de naleving van subsidievoorwaarden en vaststellingsovereenkomst?
Derhalve hebben wij de volgende vragen:

1) Heeft de gemeente Berg en Dal voldoende (en adequaat) toezicht gehouden op de voorwaarden van de verstrekte subsidiegelden en voldoende onderzoek gedaan naar de constructie van de verschillende juridische entiteiten van de grondeigenaren?
2) Was de gemeente er van op de hoogte dat er met gelden tussen de verschillende entiteiten werd geschoven en betrof dit ook subsidiegelden?
3) Is er toezicht gehouden door de gemeente op de besteding van de gelden aan de daarvoor bestemde doelen? Zo ja, is hiervan verslag/rapportage opgemaakt door de aanvrager ter verantwoording?
4) Welke inspanningsverplichting heeft de (rechtmatige) eigenaar van de gronden waar het kunstgrasveld is aangelegd met overheidsgeld?
5) De grondeigenaren hebben volgens ons niet voor een alternatief gezorgd en zijn dit als verhuurder wel verplicht, is dit correct en zijn zij hiertoe door de gemeente gemaand?
6) Is de gemeente bereid de toenmalige bestuurders ter verantwoording te roepen desnoods middels een gerechtelijke procedure?
7) Gemeente Berg en Dal is in dit conflict ook belanghebbende in onze ogen, omdat er overheidsgeld is uitgegeven ter bevordering van sport en jeugdactiviteiten. Waarom vordert de gemeente dit niet terug gezien klaarblijkelijk er alles aan wordt gedaan (lees vernield) om de sport aldaar nog te beoefenen? Het lijkt ons dat bij het verstrekken van subsidie ook een inspanningsverplichting geldt (voor een langere periode)?
8) Waarom beroept de gemeente Berg en Dal zich niet op ‘Artikel 7 wanprestatie’ uit de vaststellingsovereenkomst waarin zij partij zijn?
9) Is hier sprake van onrechtvaardige privéverrijking met overheidsgelden (lees gemeentelijke subsidie)?
10) Wij plaatsen kanttekeningen bij de rol van de curator inzake het faillissement van STAA. Is er een transparant overzicht van bieders aan ons als belanghebbende door deze verstrekt?
11) Het lijkt erop dat de grondeigenaar een koper voor de grond heeft, echter de gronden hebben de bestemming sport en recreatie, het is toch niet zo dat de gemeente deze bestemming voornemens is te veranderen?
12) Wat gaat de gemeente (als belanghebbende) doen om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen, zijn we dat niet verplicht aan onze jeugd?
13) Indien wij de kleedlokalen gesubsideerd, waarom kan de vereniging er dan niet in om hun persoonlijke bezittingen in ontvangst te nemen?
14) Tot slot zou het verstandig zijn dat de verantwoordelijk wethouder zich zou verdiepen in deze materie en niet deze afschuift in “dit was voor mijn tijd”. Bestuurlijke taken worden inclusief geschiedenis over genomen, deelt het College deze mening?

Tot zover onze vragen tot op heden, maar er zullen er wellicht meer gaan volgen omdat wij ons echt zorgen maken over de ontstane situatie en de doelstellingen die wij als gemeente nastreven ter stimulering van de maatschappelijke functie die sportverenigingen, in deze Achilles’29, innemen binnen onze gemeente. Wij verzoeken het College dringend om, namens de gemeente Berg en Dal, aan te sturen op een goede oplossing, gezien het gemeenschappelijke belang.

Het onverwoestbare Achilles deel 2

Gisteren ontving ik een app vanuit Achiilles dat de familie Derks of in opdracht van hen een kunstgrasveld vernield is, betaald van gemeentesubsidie geld van jou en mij. Niet alleen het veld was vernield maar ook de verlichting. Twee minuten later ontving ik een app met foto dat de familie met waakhonden hun terrein bewaakten. Notabene op de grond van Harold Bons. Godverdomme dacht ik, ik ga erheen en ik ben gegaan. Ook over het stuk grond van Harold en een stukje overpad van de familie Derks. Ik werd er hartelijk ontvangen en heb met het bestuur van Achilles gesproken. Misschien kan ik iets betekenen zo dacht ik. Ik heb de vernielde bestuurskamer gezien en wat ik dan niet snap is dat de sponsoren hun bezittingen niet opeisen van de volgens mij misschien wel onrechtmatige eigenaar. Ik vind de rol van de curator ook wat dubieus, ik kan het niet bewijzen maar vreemd is het wel. Ik hoorde ook de reactie van de wethouder, dat de situatie was ontstaan voor haar aantreden, dit kan niet wethouder, u gaat voor de volledige functie inclusief geschiedenis of niet. Maar goed het College hangt toch met los zand aan elkaar, zie de situatie Rob Verheijen die moest vertrekken vanwege de waarheid. Achilles voetbalt volgende week tegen Feijenoord daarna is het 90 jarig jubileum. In de kantine verblijven de leden om wat baromzet te houden. Verschrikkelijk dit gun je,je eigen vijand nog niet. Wat is daar in vredesnaam gebeurd? Poen? Waar ik veel respect voor heb is het feit dat de leden zich rustig houden, bij alle provocaties van de familie complimenten daarvoor beste leden!
</a

Mijn mening over dat Rob Verheijen stopt

Rob Verheijen, fractievoorzitter van het CDA stopt met ingang van 1 januari. Bij deze mijn persoonlijke mening dus geen fractiemening. Ik vind dit hoewel de krant anders schrijft een persoonlijk drama. Rob en ik waren vele jaren maatjes, we waren het lang niet altijd eens maar dat moet kunnen in de politiek. Wat ie zei tijdens de raadsvergadering van 31 oktober betreffende de manier waarop projectontwikkelaar Ton en het gemeentebestuur met haar inwoners en raadsbesluiten omgaat. Daar was volgens mij geen woord Spaans bij. Gelukkig heb ik geen enkele coalitieverbinding en kan ik dit zeggen. Niet dat Ton buiten de wet treedt, niet dat het gemeentebestuur het nou zo verschrikkelijk slecht doet, maar deze situatie voelt niet goed. Het lijkt erop dat Rob hier nu, het veld voor moet ruimen. De coalitie die toch al erg verdeeld is, wou volgens mij een slachtoffer en dit was de spreekwoordelijke kapstok. Hoe of dat het CDA nu nog in deze coalitie mag functioneren, vraag ik me toch wel af. Maar goed de tijd zal het leren en de procedure zoals de insprekers aangegeven hebben ook. Alleen wel jammer voor Rob als blijkt dat hij toch gelijk had. Rob was misschien wel het meest bevlogen/belezen raadslid, met hem verliest de gemeente Berg en Dal ook nog eens een carrouselvoorzitter, inderdaad iemand met een grote bek, maar met een klein hart. En natuurlijk is het gemakkelijk iets vinden vanaf de zijlijn. Ik zit niet in een coalitie. Natuurlijk was het handiger geweest om voor het zingen de kerk uit te gaan. Dit heeft ie niet verdient, al is zijn uitleg in de krant wel een redelijk verhaal. Wat ben ik blij dat wij een oppositie hebben die op 1 lijn zit in tijden van een hopeloos verdeelde coalitie. Hoe lang deze nog stand houdt is volgens mij een kwestie van niet al te lange tijd, de houdbaarheidsdatum lijkt verlopen.

Hoezo max 100km? In Groesbeek lossen we de stikstofproblematiek heel anders op

Men neme een aantal gezonde bomen en zagen ze om. De kaalslag in de Groesbeekse bossen is weer aardig op gang. Staatsbosbeheer heeft de raadsleden ervan overtuigd, dat ze bezig zijn met bosbeheer. En inderdaad zou dat zo zijn. Maar nu met de stikstofproblematiek vind ik het vreemd dat bijvoorbeeld Rob Jetten, die toch dichtbij woont, dit wel goed vindt. Groen Links en D66 zijn partijen die om het hardst roepen om de stikstofproblematiek op te lossen. Staatsbosbeheer laten ze doorgaan met het zagen en vernielen van gezonde bomen. Bomen die het stikstofprobleem op kunnen lossen, hiervoor sluiten Klaver en Jetten hun ogen, het is de melkkoe heilige koe die uitgemolken moet worden. Soms word je moe van dit soort politici, ogen sluiten en wegkijken noem ik dat. Als voorbeeld wat foto’s van hoe een pad was en geworden is. Had je ze laten staan hadden we misschien wel 120 kunnen blijven rijden. Pak de totale stikstof aan beste Jesse en Rob niet alleen de automobilist en de boer maar ook Staatsbosbeheer! Op de foto zien jullie wat eigenlijk niet meer kan en de zoals het was foto’s om u ervan te overtuigen, kunt u deze ook terug vinden in een eerder blog.

Koepel herstellen was een motie verleden jaar

Vorig jaar hebben wij een motie ingediend om de bosvijver het Koepeltje in oude glorie te herstellen. Enkele weken geleden was het dan zover. Gisteren kwam ik er weer eens langs en zag iets dat me toch wel zorgen baart. Het lijkt dat de waterstand lager is dan twee weken geleden. De leemlaag zou nog moeten inklinken, althans dat hoop ik. Uiteraard is het fijn dat er weer water inzit

burst


Op naar nieuwe moties