Wachtgeld regeling oud wethouders

Ik las vandaag in de krant dat gemeenten de laatste vijf jaar 126 miljoen kwijt zijn voor wachtgeld aan oud wethouders. Ik ben eigenlijk al langer nieuwsgierig hoe of dat dit in Berg en Dal gaat. Niet tot op de punt of komma en niet wie wat doet of wie wat krijgt, maar wel naar wat het kost in onze gemeente. Dus maar weer onderstaande schriftelijke vragen gedicht.

Datum indiening:17-6-2019
Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek
Onderwerp: wachtgelden oud wethouders
(svp een onderwerp per
formulier)

Vraag:

Geacht College,

Vandaag is er in de digitale Gelderlander te lezen dat gemeenten miljoenen kwijt zijn aan wachtgelden voor oud wethouders. De reden hiervan zou onder andere zijn dat nieuwe werk-gevers terughoudend zijn bij het aannemen van een oud wethouder.
Wij zijn geschrokken van de cijfers en vragen ons af of dit ook voor Berg en Dal van toepas-sing is. Wij hebben dan ook de volgende vragen:

– Zijn er in Berg en Dal nog oud wethouders die gebruik maken van een wachtgeld rege-ling en zo ja, hoeveel zijn dit er?
– Hebben wij hiervoor een reservering en zo ja, hoe groot is de jaarlijkse dotatie hier-voor?
– Worden er nog wachtgelden uitgekeerd aan oud wethouders van oude oorspronkelijke 3 gemeentes Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn?
– Zijn er acties ondernomen om deze mensen ondanks terughoudende werkgevers aan het werk te krijgen?

Met vriendelijke groet
Hans Peters, Wiebo Kersten
Fractie Sociaal Groesbeek.

De link in de krant

https://www.gelderlander.nl/politiek/gemeenten-in-vijf-jaar-tijd-126-miljoen-kwijt-aan-wachtgeld~a9dceede/

Bevrijdingsmuseum naar Vrijheidsmuseum

Soms heb je als gemeenteraadslid wat privileges, vanmiddag hadden we een klein uitstapje naar het in aanbouw zijnde bevrijdingsmuseum dat vrijheidmuseum gaat heten. Wat een bevlogen man is die directeur Wiel Lenders ik heb hem complimenten gegeven. Wat een schitterend museum word dit. Hier een heel stel foto’s van wat het nu in wording is

dav

dav

dav

mde

mde

mde

sdr

mde

mde

sdr

sdr

dav

dav

mde

dav

dav

dav

dav

sdr

dav

dav

Duurzaamheid?

Soms word ik echt niet goed als ik zo in de gemeenteraad Groen Links hoor praten over duurzaamheid. Gisteravond was het weer eens zover de begroting VRGZ was aan bod. Er stond te weinig over duurzaamheid in de stukken. Op mijn vraag van wat willen jullie dan, hoe ver willen jullie eigenlijk gaan, willen jullie überhaupt wel schoon drinkwater in de brandweerauto of water uit het Koepeltje dat er ook niet in staat, werd duidelijk dat het om energielabels van de gebouwen gaat? Energielabels van gebouwen waarvan de achterstand aan onderhoud nu al 9 ton bedraagt. Als het aan Groen Links ligt zijn de gebouwen dadelijk wel duurzaam maar zijn de achterstallig onderhoudskosten van 9 ton maar een schijntje. Ik heb voorgesteld om iedere keer dat het woord duurzaam of duurzaamheid valt maar 1 euro in een raadspot te stoppen, dan kunnen we volgend jaar naar Wenen of Parijs in plaats van naar de Ooij voor een raadsuitje. Natuurlijk ben ik niet tegen een duurzame aanpak, maar ik heb wel zoveel vertrouwen in onze ambtenaren dat zij hier wel degelijk meer dan voldoende rekening mee houden. Ik vind het telkens weer vragen zelfs denigrerend naar onze ambtenaren. Overigens ben ik met het Karbonik verhaal al veel verder met de uitwerking van duurzaamheid, dan dat Groen Links alleen maar roept. Waar ik wel tevreden over ben voor wat betreft Karbonik is het enthousiasme van wethouder Verheul over dit product. Vraagt u zich nou ook af wat is dat Karbonik en wilt u uw huis verduurzamen neem dan contact op met mij, overigens heb ik geen aandelen, ben ik geen verkoper van dit product, maar ben ik wel ontzettend enthousiast en denk ik dat dit product het alternatief voor aardgasloos gaat worden.

Pensioenakkoord wat zou jij stemmen?

Indien je lid van de vakbond bent dan mag je stemmen over het oh zo bejubelde pensioenakkoord. Ik zou in ieder geval tegen stemmen. Simpelweg vanwege het feit dat er zoveel onduidelijkheden zijn, want wat is nu eigenlijk een zwaar beroep en hoe zit het als je een aantal jaren een zwaar beroep hebt uitgevoerd en nu niet meer? Ik heb 15 jaar een best wel zwaar beroep gedaan ben daardoor gedeeltelijk afgekeurd, nu heb ik een licht eenvoudig beroep met de mankementen vanuit dat zware beroep, daar heb je niet over nagedacht zeker beste Mark? Kortom vakbondsleden stem gewoon tegen, overigens lijkt de stemming toch voor de bühne want uiteindelijk beslist het een hogere bondsraad een soort van elite eenheid vakbond beslist

Motie luchtlandingsplaatsen Market Garden

In november 2018 hebben wij een motie ingediend om de luchtlandingsplaatsen van Market Garden aan te wijzen als cultureel historisch erfgoed. Een hele mooie motie en unaniem aangenomen door de raad. Natuurlijk heb je als College tijd nodig om deze motie uit te voeren, je bent immers geen eigenaar van de gronden alwaar deze landingen plaatsvonden. Geheel in stijl met de herdenkingen in het kader van 75 jaar Market Garden, belde mij een ruime week geleden de voorzitter van de Groesbeekse airborne vrienden op. Hij vroeg naar de status van uitvoering van onze motie, ik heb het als een heel prettig gesprek ervaren. Een dag later wandelde ik op het airbornepad en kwam iemand tegen, wie weer een aantal spullen uit de tweede wereldoorlog gevonden had. Reden voor mij om toch eens te informeren bij het College. Ik ontving het volgende antwoord letterlijk gekopieerd van wethouder Annelies: “Daarop vooruitlopend, we zijn bezig met de uitwerking van de motie. Landelijk is de RCE (de rijksdienst voor cultureel erfgoed) bezig met aanwijzing van dropping zones als rijksmonumentaal erfgoed. Een landelijke ontwikkeling die heel erg aansluit bij de strekking van jullie motie. Mooie ontwikkeling vind ik zelf.

Die RCE adviesnota wordt komende maand aan de minister aangeboden. RCE noemt ook Groesbeek als belangrijke droppingzone. Binnenkort vindt er een gesprek met hen plaats en wil ik vooral meer duidelijkheid en hun advies hoe we dat vorm kunnen gaan geven.
Een hele mooie ontwikkeling dus en hopelijk is dit op 17 september in kannen en kruiken, want wat is er nu een mooier cadeau aan onze bevrijders dan dat de gebieden waar zij geland zijn bestempeld worden als cultureel historisch erfgoed/ rijksmonumentaal erfgoed?

Wederom een greep uit de algemene reserve

Deze week zag ik in de Collegestukken dat er wederom een greep gedaan word in de algemene reserve. Dit maal een greep van 26.500 euro voor een onderzoek naar het verbeteren van de verkeerssituatie in het centrum van Groesbeek. Dit terwijl er al eerder een onderzoeksbureau actief was, maar er zijn wat punten aan de orde geweest tijdens de thema-avond mobiliteit. Wat moet dat dan voor een onderzoeksbureau zijn geweest die niet over alle mogelijkheden nagedacht heeft? Bleef het bij die 26500 euro dan was het geen probleem, maar er is ook geld uit de algemene reserve gehaald, voor een duurzaamheidsambtenaar, een onderzoek naar verplaatsing van de Mallemolen, een WMO ambtenaar, het tekort van 5 ton in de Spoorlaan. Hierdoor raakt volgens mij de algemene reserve aardig op. Ons mam zei altijd: “wat af get en nie bei kumt rikt op.” Daar ben ik bang voor en dan zijn er nog maar weinig andere keuzes over dan belastingverhoging, wat ik niet wil. Daarom toch maar eens gevraagd, naar de stand van de algemene reserve en de fluctuaties sinds het aantreden van dit College. Schril is het contrast dat wij als raad indien wij een voorstel doen, altijd een manier van dekking aan moeten geven. Bovendien wat mij nog steeds irriteert en dit is al jaren zo, wij hebben destijds een voorstel gedaan tot de aanschaf van twee AED’s in het buitengebied. Tijdens de begrotingsdebatten werd dit voorstel door het College ontraden. De raad besloot echter dat ze aangeschaft dienden te worden, oud burgemeester Prick vond ze in een volgende vergadering te duur en de raad besliste en ging met hem mee. Je praat dan wel over levensreddende apparaten die toen zo’n 2000 euro kosten. Nu lijkt de algemene reserve verheven tot een snoeppot voor het College. Genoeg is genoeg vind ik, er zal wel over gesproken worden tijdens de heidag van september, maar toch de Rijkstaken die we over de schutting krijgen kosten ook geld. De financiële situatie voor de gemeente wordt slechter. Beste raad trek aan de bel nu het nog kan de put algemene reserve is niet bodemlooa!

Onze vragen:
Datum indiening: 7-6-2019
Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek
Onderwerp: Nieuwe greep uit de Algemene reserve

Geacht College,

Met de agenda Collegevergadering dd. 4-6-2019 constateren wij opnieuw dat er wederom een greep zal worden gedaan uit de Algemene reserve ( voorstel B/19/03960)
Dit maal gaat het om een bedrag van €26.500 voor een nader onderzoek naar de mobiliteit in het centrum van Groesbeek. Dit is dit jaar al de zoveelste greep uit de algemene reserve. Indien wij als gemeenteraad een raadsvoorstel/motie of amendement indienen is het altijd zo, dat wij op zoek moeten naar een dekking van het betreffende voorstel.
Omdat wij ons zorgen maken om de financiele positie van onze gemeente hebben wij dan ook de volgende vragen:

Wat was de stand/ hoogte van de algemene reserve op het moment van uw aantreden medio 2018?

Wat is de huidige stand van de algemene reserve?

Welke bedragen uit de algemene reserve zijn wel voorgenomen maar nog niet opgenomen?
Wanneer gaat u op zoek naar een eventuele dekking van uw niet reguliere Collegevoorstellen anders dan uit de algemene reserve?

Wat is het totaalplaatje sinds uw installatie gesoupeerd uit de algemene reserve?

Met vriendelijke groet,
Hans Peters
Wiebo Kersten

Sociaal Groesbeek

Schriftelijke vragen over de Mallemolen

Recentelijk stond in de krant dat het Groesbeeks gemengd koor moest gaan verkassen uit de Mallemolen, dit omdat het Montessori college wil gaan uitbreiden volgens de Agora onderwijs methode.
Dit verkassen zou nodig zijn voor meerdere gebruikers van de beneden verdieping in cultureel centrum de Mallemolen. Toen een paar jaar geleden de Werkenrode school naar het Montessori gebouw verhuisde, was dit omdat er ruimte in het gebouw over was. Een gevaarlijke verkeerssituatie is ontstaan, hier hebben we al eerder vragen over gesteld, maar er is ook geld bespaard. De situatie van onderwijs in de Mallemolen zou van tijdelijke aard zijn. Beseft dit gemeentebestuur wel dat, indien we een vereniging uit het gebouw jagen dat deze dan niet meer terug zal keren?
Kortom verlies aan omzet, verlies aan exploitatie. Reden voor ons om schriftelijke vragen te stellen.
Geacht College,

Wij hebben kennis genomen van uw voornemen om een gedeelte van het Montessori College te verplaatsen naar de benedenverdieping van het cultureelcentrum de Mallemolen.
Dit verbaasd ons omdat nog vrij recent de Werkenrodeschool is verhuisd, naar de leegstaande ruimtes in de Montessori school.
Wij hebben dan ook een aantal vragen:

Is er met de komst van de Werkenrodeschool wel voldoende rekening gehouden met de leerlingenfluctuaties/ onderwijsmethode wijzigingen?

Indien de situatie tijdelijk is, waarom is er dan niet gekozen voor een alternatief op het veldje, zoals het plaatsen van units, zoals die er al eens eerder hebben gestaan?

Verenigingen als het Groesbeeks gemengd koor moeten nu noodgedwongen uitwijken naar een andere locatie, met alle gevolgen van dien. Waarom is er niet gekozen voor een multifunctionele oplossing zoals bijvoorbeeld overdag onderwijs en ’s avonds gebruik door de huurders zoals het koor en de overige gebruikers? Welke regelingen zijn er getroffen voor deze gebruikers?
Is er consistent overleg geweest, met de beheerder en wat betekent dit nu voor het beheer van cultureel centrum de Mallemolen?

Volgens ons heeft deze verschuiving gevolgen voor de omzet en het resultaat van cultuureel centrum de Mallemolen. Wat betekent dit voor het uiteindelijke financiele resultaat van de Mallemolen?

Met vriendelijke groet,
Hans Peters
Wiebo Kersten

Sociaal Groesbeek

__

Oud papier

Gisterenavond was er een avond in het gemeentehuis een avond met als thema de mogelijk veranderende manier van oud papier ophalen. De verenigingen waren er en de DAR en de verantwoordelijk wethouder. Reden de DAR zou te weinig chauffeurs hebben en daardoor in de knel komen bovendien zou het goedkoper en efficiënter zijn om oud papier met professionals op te halen dan met vrijwilligers dit zou zo’n 30 containers per uur schelen. Ik moet weer opletten op m’n gezondheid, mijn bloeddruk loopt op want waar praten we over? Verenigingen die het met het vernieuwde accommodatiebeleid toch al moeilijk hebben, vooral als ze weinig jeugdleden hebben. Ik vond de avond bijzonder omdat we nu als raad eens konden aanhoren wat er bij de verenigingen leeft. Ik zat bij een aantal Millingse bestuurders zeer interessant om te weten wat er daar leeft. Dus al met al een nuttige avond maar het voorstel van de wethouder moeten we maar niet volgen en de papierinzameling laten zoals het is. Overigens enkele tips van mij waardoor DAR z’n verborgen agenda vooralsnog weg blijft. Zorg voor een verzamelplaats waar je bijvoorbeeld als hele straat de containers plaatst en gun je vereniging in elke andere situatie je oud papier, bij verschillende verenigingen staan oud papier containers. Verborgen agenda DAR is volgens mij de inkomsten in pikken van het oud papier met als resultaat een beter bedrijfsresultaat, echter wij zijn slechts voor een paar procent aandeelhouder van de DAR, dus de stad zal hier meer van profiteren dan wij. Daarom lijkt het voor mij handig dat Berg en Dal een inzameling al a carte krijgt.

Kunnen we 1,6 miljoen euro op onze buik schrijven?

Na het spoorlaan debacle lijkt een volgend debacle op komst. Dankzij wie geen idee maar handig was de verkoop van de centrumgronden in ieder geval niet. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat er in een vertrouwelijk presidium gesproken is over het debacle van Erk, maar zoals u weet doe ik niet mee aan het vertrouwelijk vergaderen, ik heb daar wel eens aan mee gedaan maar dan alleen als het over personen ging. Het gemak waarmee de vragen beantwoord zijn irriteert me weer, mijn gezondheid is nog wat broos en ik moet opletten dat ik me niet teveel irriteer. 1,6 miljoen euro mislopen is geen kattenpis tijd voor een onderzoek een raads enquête lijkt aan de orde. Hoe dan ook het moet ophouden met het gemeentelijk geblunder. Misschien toch maar de rechter afwachten maar toch.

Datum indiening 25 april 2019 Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek, Hans Peters en Wiebo Kersten Onderwerp: Status vordering Van Erk
Vraag:
Medio 2017 is er een gerechtelijke uitspraak geweest, waarin de gemeente Berg en Dal een bedrag van Euro 1,6 mln toegewezen heeft verkregen voor de aankoop van de gronden van Bellevue door ontwikkelaar van Erk.
Mede omdat het nu wel erg lang duurt eer er nieuwe ontwikkelingen zijn in deze zaak hebben wij dan ook de volgende openbare vragen: – Is deze vordering conform gerechtelijke uitspraak al door van Erk betaald? Of is er in ieder geval al gedeeltelijk betaald? – Indien er niet betaald is wat is dan het totaal bedrag van de vordering inclusief wettelijke rente? – Volgens de media heeft ontwikkelaar van Erk een tegenvordering ingesteld, hoe hoog is deze tegenvordering? Wat is de exacte reden van deze tegenvordering? – Waarom is er destijds voor aanvang van het project niet gevraagd om een waarborgsom vooraf aan van Erk? – Vragen we aan nieuwe projectontwikkelaars in de gemeente nu wel een waarborgsom vooraf? – Wanneer dient het hoger beroep in deze zaak?
Waar we ons ook zorgen om maken is een eventueel economisch faillissement van de
Raadsvragen
pag. 2
ontwikkelaar, zijn daar maatregelen voor genomen?
Antwoord door: Huub Verouden Ten behoeve van het presidium van 18 oktober 2018 zijn de navolgende stukken vertrouwelijk gedeeld: – Collegevoorstel: Openstaande zaken van Erk; – Update Juridische procedures; – Projectplan afwikkelen openstaande zaken project Dorpsstraat/Mariëndaal.
Deze stukken blijven vooralsnog vertrouwelijk, want het is gaande de juridische procedures niet in het belang van de gemeente dat deze stukken openbaar zijn. Vrijwel alle vragen die nu gesteld worden kunnen beantwoord worden met bovenstaande stukken. Volledigheidshalve wordt hieronder kort ingegaan op de vragen.
1. Is deze vordering conform gerechtelijke uitspraak al door van Erk betaald? Of is er in ieder geval al gedeeltelijk betaald?
Er is geheel betaald.
2. Indien er niet betaald is wat is dan het totaal bedrag van de vordering inclusief wettelijke rente?
Zie antwoord 1.
3. Volgens de media heeft ontwikkelaar van Erk een tegenvordering ingesteld, hoe hoog is deze tegenvordering? Wat is de exacte reden van deze tegenvordering?
Er zijn twee juridische procedures die beiden betrekking hebben op de claim die Van Erk bij de gemeente heeft neergelegd. Eerst heeft Van Erk ons aansprakelijk gesteld. In een later stadium is een tweede procedure opgestart teneinde het daadwerkelijke schadebedrag vast te stellen.
1. Aansprakelijkheid op zichzelf (Hoger beroep bij Hof) De Rechtbank heeft geconcludeerd (vonnis gewezen) dat de gemeente een onrechtmatig daad heeft begaan. Hiertegen is de gemeente in beroep gegaan. Die kwestie speelt nu bij het Hof. Zitting staat gepland voor 8 juli 2020.
2. Omvang schade (schadestaatprocedure) Deze kwestie speelt zich nu nog af bij de rechtbank. Stukken zijn ingediend en er heeft een zitting plaats gevonden eind januari 2019. Uitspraak wordt binnenkort verwacht (is al aantal keer verdaagd).
Van Erk claimt een bedrag van € 610.560,00, te vermeerderen met deskundigenkosten en rente. In het vonnis is de Gemeente veroordeeld de schade te vergoeden die Van Erk heeft geleden als gevolg van – kort gezegd – het verruimen van de verhuurmogelijkheden van Vestia van haar appartementen in het plan Mariëndaal. Door jegens Vestia niet langer vast te houden aan de contractuele beperking dat verhuur de eerste tien jaar enkel aan de
pag. 3
doelgroep van 55+ zou mogen plaatsvinden, zou de Gemeente onrechtmatig jegens Van Erk, ontwikkelaar van koopappartementen in het nabij gelegen plan Dorpsstraat, hebben gehandeld. De daardoor ontstane concurrentieschade moet volgens de rechtbank worden vergoed. Maar de rechtbank stelde eveneens dat nog moet blijken óf er ook daadwerkelijk schade is gelden en hoe hoog die dan zal zijn. Dat moet dus blijken uit de schadestaatprocedure.
4. Waarom is er destijds voor aanvang van het project niet gevraagd om een waarborgsom vooraf aan van Erk?
Van Erk heeft de gemeente aansprakelijk gesteld. Een waarborgsom is dan niet relevant.
5. Vragen we aan nieuwe projectontwikkelaars in de gemeente nu wel een waarborgsom vooraf?
Indien van toepassing worden bankgaranties gevraagd. Dat was in het verleden ook al het geval. Maar dan gaat het over situaties dat de gemeente geld dan wel bijvoorbeeld een bepaalde inrichting van de openbare ruimte op termijn tegoed heeft van een derde ontwikkelaar.
6. Wanneer dient het hoger beroep in deze zaak?
Zie onder punt 3.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt u te informeren over aanvullende zaken:
Overige vorderingen/discussiepunten met Van Erk
Hierover is inmiddels overeenstemming bereikt. Van Erk heeft per brief d.d. 14 december 2018 erkend dat zij nog € 220.077,58 verschuldigd zijn. Van Erk heeft hierbij aangegeven dit vooralsnog niet daadwerkelijk te gaan betalen, want, zo stellen zij, hebben ze een vordering op de gemeente. Hoewel wij van mening zijn dat dit niet verrekend kan worden, starten wij geen aanvullende juridische procedure op. Wel hebben wij aan Van Erk laten weten over dit bedrag rente in rekening zullen brengen, gelijk als zij dat doen over hun vordering.
Servicekosten parkeergarage
De parkeergarage is in eigendom en beheer bij de gemeente. Van Erk draagt nog altijd geen servicekosten af. Inmiddels bestaat er overeenstemming over het feit en hoogte van de kosten. Thans wordt een overeenkomst opgesteld wat desondanks een moeizaam proces is. De afgelopen jaren worden in rekening gebracht en maken deel uit van het hierboven weergegeven