Wachtgeld regeling oud wethouders

Ik las vandaag in de krant dat gemeenten de laatste vijf jaar 126 miljoen kwijt zijn voor wachtgeld aan oud wethouders. Ik ben eigenlijk al langer nieuwsgierig hoe of dat dit in Berg en Dal gaat. Niet tot op de punt of komma en niet wie wat doet of wie wat krijgt, maar wel naar wat het kost in onze gemeente. Dus maar weer onderstaande schriftelijke vragen gedicht.

Datum indiening:17-6-2019
Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek
Onderwerp: wachtgelden oud wethouders
(svp een onderwerp per
formulier)

Vraag:

Geacht College,

Vandaag is er in de digitale Gelderlander te lezen dat gemeenten miljoenen kwijt zijn aan wachtgelden voor oud wethouders. De reden hiervan zou onder andere zijn dat nieuwe werk-gevers terughoudend zijn bij het aannemen van een oud wethouder.
Wij zijn geschrokken van de cijfers en vragen ons af of dit ook voor Berg en Dal van toepas-sing is. Wij hebben dan ook de volgende vragen:

– Zijn er in Berg en Dal nog oud wethouders die gebruik maken van een wachtgeld rege-ling en zo ja, hoeveel zijn dit er?
– Hebben wij hiervoor een reservering en zo ja, hoe groot is de jaarlijkse dotatie hier-voor?
– Worden er nog wachtgelden uitgekeerd aan oud wethouders van oude oorspronkelijke 3 gemeentes Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn?
– Zijn er acties ondernomen om deze mensen ondanks terughoudende werkgevers aan het werk te krijgen?

Met vriendelijke groet
Hans Peters, Wiebo Kersten
Fractie Sociaal Groesbeek.

De link in de krant

https://www.gelderlander.nl/politiek/gemeenten-in-vijf-jaar-tijd-126-miljoen-kwijt-aan-wachtgeld~a9dceede/

Bevrijdingsmuseum naar Vrijheidsmuseum

Soms heb je als gemeenteraadslid wat privileges, vanmiddag hadden we een klein uitstapje naar het in aanbouw zijnde bevrijdingsmuseum dat vrijheidmuseum gaat heten. Wat een bevlogen man is die directeur Wiel Lenders ik heb hem complimenten gegeven. Wat een schitterend museum word dit. Hier een heel stel foto’s van wat het nu in wording is

dav

dav

dav

mde

mde

mde

sdr

mde

mde

sdr

sdr

dav

dav

mde

dav

dav

dav

dav

sdr

dav

dav

Duurzaamheid?

Soms word ik echt niet goed als ik zo in de gemeenteraad Groen Links hoor praten over duurzaamheid. Gisteravond was het weer eens zover de begroting VRGZ was aan bod. Er stond te weinig over duurzaamheid in de stukken. Op mijn vraag van wat willen jullie dan, hoe ver willen jullie eigenlijk gaan, willen jullie überhaupt wel schoon drinkwater in de brandweerauto of water uit het Koepeltje dat er ook niet in staat, werd duidelijk dat het om energielabels van de gebouwen gaat? Energielabels van gebouwen waarvan de achterstand aan onderhoud nu al 9 ton bedraagt. Als het aan Groen Links ligt zijn de gebouwen dadelijk wel duurzaam maar zijn de achterstallig onderhoudskosten van 9 ton maar een schijntje. Ik heb voorgesteld om iedere keer dat het woord duurzaam of duurzaamheid valt maar 1 euro in een raadspot te stoppen, dan kunnen we volgend jaar naar Wenen of Parijs in plaats van naar de Ooij voor een raadsuitje. Natuurlijk ben ik niet tegen een duurzame aanpak, maar ik heb wel zoveel vertrouwen in onze ambtenaren dat zij hier wel degelijk meer dan voldoende rekening mee houden. Ik vind het telkens weer vragen zelfs denigrerend naar onze ambtenaren. Overigens ben ik met het Karbonik verhaal al veel verder met de uitwerking van duurzaamheid, dan dat Groen Links alleen maar roept. Waar ik wel tevreden over ben voor wat betreft Karbonik is het enthousiasme van wethouder Verheul over dit product. Vraagt u zich nou ook af wat is dat Karbonik en wilt u uw huis verduurzamen neem dan contact op met mij, overigens heb ik geen aandelen, ben ik geen verkoper van dit product, maar ben ik wel ontzettend enthousiast en denk ik dat dit product het alternatief voor aardgasloos gaat worden.

Pensioenakkoord wat zou jij stemmen?

Indien je lid van de vakbond bent dan mag je stemmen over het oh zo bejubelde pensioenakkoord. Ik zou in ieder geval tegen stemmen. Simpelweg vanwege het feit dat er zoveel onduidelijkheden zijn, want wat is nu eigenlijk een zwaar beroep en hoe zit het als je een aantal jaren een zwaar beroep hebt uitgevoerd en nu niet meer? Ik heb 15 jaar een best wel zwaar beroep gedaan ben daardoor gedeeltelijk afgekeurd, nu heb ik een licht eenvoudig beroep met de mankementen vanuit dat zware beroep, daar heb je niet over nagedacht zeker beste Mark? Kortom vakbondsleden stem gewoon tegen, overigens lijkt de stemming toch voor de bühne want uiteindelijk beslist het een hogere bondsraad een soort van elite eenheid vakbond beslist

Motie luchtlandingsplaatsen Market Garden

In november 2018 hebben wij een motie ingediend om de luchtlandingsplaatsen van Market Garden aan te wijzen als cultureel historisch erfgoed. Een hele mooie motie en unaniem aangenomen door de raad. Natuurlijk heb je als College tijd nodig om deze motie uit te voeren, je bent immers geen eigenaar van de gronden alwaar deze landingen plaatsvonden. Geheel in stijl met de herdenkingen in het kader van 75 jaar Market Garden, belde mij een ruime week geleden de voorzitter van de Groesbeekse airborne vrienden op. Hij vroeg naar de status van uitvoering van onze motie, ik heb het als een heel prettig gesprek ervaren. Een dag later wandelde ik op het airbornepad en kwam iemand tegen, wie weer een aantal spullen uit de tweede wereldoorlog gevonden had. Reden voor mij om toch eens te informeren bij het College. Ik ontving het volgende antwoord letterlijk gekopieerd van wethouder Annelies: “Daarop vooruitlopend, we zijn bezig met de uitwerking van de motie. Landelijk is de RCE (de rijksdienst voor cultureel erfgoed) bezig met aanwijzing van dropping zones als rijksmonumentaal erfgoed. Een landelijke ontwikkeling die heel erg aansluit bij de strekking van jullie motie. Mooie ontwikkeling vind ik zelf.

Die RCE adviesnota wordt komende maand aan de minister aangeboden. RCE noemt ook Groesbeek als belangrijke droppingzone. Binnenkort vindt er een gesprek met hen plaats en wil ik vooral meer duidelijkheid en hun advies hoe we dat vorm kunnen gaan geven.
Een hele mooie ontwikkeling dus en hopelijk is dit op 17 september in kannen en kruiken, want wat is er nu een mooier cadeau aan onze bevrijders dan dat de gebieden waar zij geland zijn bestempeld worden als cultureel historisch erfgoed/ rijksmonumentaal erfgoed?

Wederom een greep uit de algemene reserve

Deze week zag ik in de Collegestukken dat er wederom een greep gedaan word in de algemene reserve. Dit maal een greep van 26.500 euro voor een onderzoek naar het verbeteren van de verkeerssituatie in het centrum van Groesbeek. Dit terwijl er al eerder een onderzoeksbureau actief was, maar er zijn wat punten aan de orde geweest tijdens de thema-avond mobiliteit. Wat moet dat dan voor een onderzoeksbureau zijn geweest die niet over alle mogelijkheden nagedacht heeft? Bleef het bij die 26500 euro dan was het geen probleem, maar er is ook geld uit de algemene reserve gehaald, voor een duurzaamheidsambtenaar, een onderzoek naar verplaatsing van de Mallemolen, een WMO ambtenaar, het tekort van 5 ton in de Spoorlaan. Hierdoor raakt volgens mij de algemene reserve aardig op. Ons mam zei altijd: “wat af get en nie bei kumt rikt op.” Daar ben ik bang voor en dan zijn er nog maar weinig andere keuzes over dan belastingverhoging, wat ik niet wil. Daarom toch maar eens gevraagd, naar de stand van de algemene reserve en de fluctuaties sinds het aantreden van dit College. Schril is het contrast dat wij als raad indien wij een voorstel doen, altijd een manier van dekking aan moeten geven. Bovendien wat mij nog steeds irriteert en dit is al jaren zo, wij hebben destijds een voorstel gedaan tot de aanschaf van twee AED’s in het buitengebied. Tijdens de begrotingsdebatten werd dit voorstel door het College ontraden. De raad besloot echter dat ze aangeschaft dienden te worden, oud burgemeester Prick vond ze in een volgende vergadering te duur en de raad besliste en ging met hem mee. Je praat dan wel over levensreddende apparaten die toen zo’n 2000 euro kosten. Nu lijkt de algemene reserve verheven tot een snoeppot voor het College. Genoeg is genoeg vind ik, er zal wel over gesproken worden tijdens de heidag van september, maar toch de Rijkstaken die we over de schutting krijgen kosten ook geld. De financiële situatie voor de gemeente wordt slechter. Beste raad trek aan de bel nu het nog kan de put algemene reserve is niet bodemlooa!

Onze vragen:
Datum indiening: 7-6-2019
Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek
Onderwerp: Nieuwe greep uit de Algemene reserve

Geacht College,

Met de agenda Collegevergadering dd. 4-6-2019 constateren wij opnieuw dat er wederom een greep zal worden gedaan uit de Algemene reserve ( voorstel B/19/03960)
Dit maal gaat het om een bedrag van €26.500 voor een nader onderzoek naar de mobiliteit in het centrum van Groesbeek. Dit is dit jaar al de zoveelste greep uit de algemene reserve. Indien wij als gemeenteraad een raadsvoorstel/motie of amendement indienen is het altijd zo, dat wij op zoek moeten naar een dekking van het betreffende voorstel.
Omdat wij ons zorgen maken om de financiele positie van onze gemeente hebben wij dan ook de volgende vragen:

Wat was de stand/ hoogte van de algemene reserve op het moment van uw aantreden medio 2018?

Wat is de huidige stand van de algemene reserve?

Welke bedragen uit de algemene reserve zijn wel voorgenomen maar nog niet opgenomen?
Wanneer gaat u op zoek naar een eventuele dekking van uw niet reguliere Collegevoorstellen anders dan uit de algemene reserve?

Wat is het totaalplaatje sinds uw installatie gesoupeerd uit de algemene reserve?

Met vriendelijke groet,
Hans Peters
Wiebo Kersten

Sociaal Groesbeek

Schriftelijke vragen over de Mallemolen

Recentelijk stond in de krant dat het Groesbeeks gemengd koor moest gaan verkassen uit de Mallemolen, dit omdat het Montessori college wil gaan uitbreiden volgens de Agora onderwijs methode.
Dit verkassen zou nodig zijn voor meerdere gebruikers van de beneden verdieping in cultureel centrum de Mallemolen. Toen een paar jaar geleden de Werkenrode school naar het Montessori gebouw verhuisde, was dit omdat er ruimte in het gebouw over was. Een gevaarlijke verkeerssituatie is ontstaan, hier hebben we al eerder vragen over gesteld, maar er is ook geld bespaard. De situatie van onderwijs in de Mallemolen zou van tijdelijke aard zijn. Beseft dit gemeentebestuur wel dat, indien we een vereniging uit het gebouw jagen dat deze dan niet meer terug zal keren?
Kortom verlies aan omzet, verlies aan exploitatie. Reden voor ons om schriftelijke vragen te stellen.
Geacht College,

Wij hebben kennis genomen van uw voornemen om een gedeelte van het Montessori College te verplaatsen naar de benedenverdieping van het cultureelcentrum de Mallemolen.
Dit verbaasd ons omdat nog vrij recent de Werkenrodeschool is verhuisd, naar de leegstaande ruimtes in de Montessori school.
Wij hebben dan ook een aantal vragen:

Is er met de komst van de Werkenrodeschool wel voldoende rekening gehouden met de leerlingenfluctuaties/ onderwijsmethode wijzigingen?

Indien de situatie tijdelijk is, waarom is er dan niet gekozen voor een alternatief op het veldje, zoals het plaatsen van units, zoals die er al eens eerder hebben gestaan?

Verenigingen als het Groesbeeks gemengd koor moeten nu noodgedwongen uitwijken naar een andere locatie, met alle gevolgen van dien. Waarom is er niet gekozen voor een multifunctionele oplossing zoals bijvoorbeeld overdag onderwijs en ’s avonds gebruik door de huurders zoals het koor en de overige gebruikers? Welke regelingen zijn er getroffen voor deze gebruikers?
Is er consistent overleg geweest, met de beheerder en wat betekent dit nu voor het beheer van cultureel centrum de Mallemolen?

Volgens ons heeft deze verschuiving gevolgen voor de omzet en het resultaat van cultuureel centrum de Mallemolen. Wat betekent dit voor het uiteindelijke financiele resultaat van de Mallemolen?

Met vriendelijke groet,
Hans Peters
Wiebo Kersten

Sociaal Groesbeek

__