Antwoorden onderbezetting brandweer neigen naar verificatie

Of ik tevreden ben met de antwoorden weet ik nog niet, we hebben in ieder geval antwoorden op de bezetting van brandweerpost Groesbeek. Veiligheid is het belangrijkste. Hieronder de gekopieerde vragen en antwoorden:

Onderwerp: Brandveiligheid en onderbezetting brandweerpost Groesbeek

Vraag: Geacht college,

Donderdag 28 februari 2019 was er een brand bij het Montessori college in Groesbeek. Gelukkig heeft de brandweer van Groesbeek wegens onderbezetting hulp gekregen van de korpsen uit Nijmegen, Mook en Beek. Nu was deze brand beperkt en was deze al snel in de kiem gesmoord. Echter zijn wij wel bezorgd omtrent de veiligheid van onze inwoners, maar ook om de veiligheid van de leerlingen. Daarom hebben wij de volgende vragen, waarvan wij een eerder antwoord verwachten dan de gebruikelijke 30 dagen.

Vindt u het acceptabel dat de brandweerpost Groesbeek onderbezet is en wat gaan we er aan doen, om onderbezetting van de post Groesbeek in te perken?
De tem ‘onderbezetting’ waar u op duidt, gebruikt de meldkamer wanneer een post een voertuig niet kan bezetten. Bij de brand bij het Montessoricollege is de eerste Tankautospuit (TS) wel uitgerukt vanuit post Groesbeek met de vereiste bezetting van zes medewerkers. Voor de uitruk van een redvoertuig echter (hoogwerker) waren op dat moment niet voldoende vrijwilligers beschikbaar. Daar doelt de term ‘onderbezetting’ op. Het is daarbij niet ‘gelukkig’ dat de brandweer hulp kreeg van andere korpsen: dit is een standaardprocedure, die vastgelegd is in een zogenaamde kazernevolgordetabel voor de gehele regio. Als een post zelf een

Raadsvragen

pag. 2

voertuig niet kan bezetten, wordt de post gealarmeerd die het snelst aanwezig kan zijn.

Mocht de term onderbezetting het idee oproepen dat post Groesbeek te weinig vrijwilligers heeft: dat is niet het geval. De post heeft ruim voldoende vrijwilligers om haar brandweertaken uit te voeren. Wel is het zo dat een groot deel van die vrijwilligers overdag niet beschikbaar is vanwege hun werk buiten de gemeente.

Wat doen we er al aan? – De post wordt tijdens kantooruren bezet door beroepsdagpersoneel van de brandweer dat (mee) uitrukt. – De VRGZ heeft alle posten in 2018 voorzien van pagers met nieuwe functionaliteiten. De groepschef kan daardoor: ten eerste elk moment van de dag monitoren of er voldoende bezetting is. Zo niet, dan kan hij al actie vooraf ondernemen; ten tweede: wanneer er alsnog niet voldoende vrijwilligers opkomen bij een melding, dan is binnen 70 seconden duidelijk dat een andere post gealarmeerd moet worden. Opkomsttijden kunnen daardoor met minuten bekort worden ten opzichte van de situatie voorheen. – Post Groesbeek is aangewezen als pilotpost om de zogenaamde ‘TS Flex’ te implementeren: hierbij kan een brandweereenheid met een bezetting van vier medewerkers uitrukken bij de incidenten waarbij dat toegestaan is. Bij incidenten waarbij wel zes brandweermedewerkers vereist zijn, kan de post indien nodig ook met vier uitrukken, waarbij tegelijkertijd een andere post gealarmeerd wordt. – Brandweer VRGZ stelt momenteel een Kader paraatheid op en per post een paraatheidsprofiel. Het profiel geeft inzicht in de paraatheid en een analyse daarvan. Groesbeek is daar een pilotpost in. Samen vormen profiel en kader de basis om te bezien of, en zo ja, hoe de paraatheid versterkt kan worden. TS Flex wordt in het Kader paraatheid als een van de opties genoemd.

Vindt u het acceptabel dat we meer betalen aan de VRGZ en het risico van onderbezetting aanwezig blijft?
Zoals aangegeven is vooral de werksituatie van vrijwilligers debet aan de beschikbaarheid overdag. Het Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg, zoals vastgesteld in april 2018, levert juist een besparing op in kosten voor de brandweerzorg. De besparing wordt ingezet om compenserende maatregelen te nemen: voor preventiemaatregelen, maar ook voor het verbeteren van uitruktijden en de paraatheid. Het gebruik van de nieuwe pagers (apparaat om iemand een signaal te geven) is daar een voorbeeld van.

Vindt u het acceptabel dat de veiligheidsregio risico gestuurd werkt?
Risicosturing wordt niet toegepast bij paraatheid en bezetting. De dekking voor de brandweerzorg in de regio is bestendigd door 36 posten in stand te houden en alle posten hebben een bezetting die past bij de uitvoering van hun taken. Het is een goede zaak dat daarnaast compenserende maatregelen worden ingezet, daar waar de hoogste risico’s liggen.
pag. 3

Wat is de geprognotiseerde opkomsttijd voor gebouwen als een school, verzorgingshuis, verpleeghuis?
Het Besluit veiligheidsregio’s stelt een wettelijke opkomsttijd van acht minuten voor gebouwen met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie. Geprognosticeerde cijfers kunnen niet in het algemeen aangegeven worden. Voor het Brandweerzorgplan is per markant object aangegeven wat de geprognosticeerde opkomsttijd is, wanneer er sprake is van een overschrijding van de wettelijke norm. De Montessorischool kent geen berekende overschrijding van de wettelijke opkomsttijd en heeft daarom geen geprognosticeerde opkomsttijd
Wat was de daadwerkelijke opkomsttijd bij de brand van het Montessori college?
De eerste TS was ter plaatse na 7 minuten en 34 seconden, dus binnen de wettelijke opkomsttijd. De hoogwerker vanuit kazerne Nijmegen was aanwezig na 16 minuten en 35 seconden. Wettelijk geldt voor de hoogwerker geen opkomsttijd; de regio gaat uit van een gewenste opkomsttijd van 15 minuten.

Vindt u het acceptabel dat de geprognotiseerde dekking afwijkt van de daadwerkelijk gerealiseerde dekking?
Zoals hierboven aangegeven is er in het geval van de Montessorischool geen afwijking tussen wettelijke en gerealiseerde opkomsttijd
Acht u de afwijkingen aanvaardbaar op basis van bijvoorbeeld een kosten baten analyse?
Het algemeen bestuur heeft met de gehanteerde systematiek in het Brandweerzorgplan de overschrijding van opkomsttijden als aanvaardbaar beschouwd, omdat daarbij compenserende maatregelen genomen worden. Extra investeringen bieden ook niet dé oplossing voor paraatheid, omdat de beschikbaarheid van vrijwilligers vaak samenhangt met maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende privé-factoren
Zijn de mogelijkheden tot het terugdringen van de opkomsttijd voor de post Groesbeek in een dag- nacht situatie zoals eerder toegezegd geanalyseerd en wat is hiervan de uitkomst?
Groesbeek is een van de eerste drie posten waarvoor een paraatheidsprofiel wordt opgezet. De uitkomst daarvan is binnenkort gereed. Hoewel paraatheid iets anders is dan het verbeteren van opkomsttijden, geeft dit wel inzicht in de reden van de uitruktijden zoals die zijn. En uitruktijden zijn wel een onderdeel van de gerealiseerde opkomsttijden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s