Onze gemeente stopt Staatsbosbeheer niet

Maar lijkt wel wat kritischer te worden dat blijkt uit de beantwoording van onze vragen. Toch ben ik wederom niet tevreden met de antwoorden. Gelukkig hebben we de klimaatadaptie maar toch. Heel Nederland komt in opstand tegen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maar een krachtig signaal van de gemeente zou niet verkeerd zijn.

Datum indiening: 17 maart 2019 Naam en fractie indiener: Hans Peters en Wiebo Kersten Sociaal Groesbeek Onderwerp: Stop de kaalslag van Staatsbosbeheer

Vraag:

Inleiding:

Regelmatig bereiken ons vragen betreffende de houtoogst van Staatsbosbeheer in de Groesbeekse bossen. Inwoners spreken er schande van, zonde van ons mooie bos is vaak gehoord. Bos/wandelpaden worden door diesel lekkende houtoogstmachines aan gort gereden. Dieren hebben nog nauwelijks schuilplekken, er wordt nauwelijks groen terug geplant. Wij hebben telefonische navraag gedaan bij het ministerie van landbouw en visserij, Zij hadden het volgende antwoord: Staatsbosbeheer is een rijk binnen het koninkrijk. Gelet op het nieuws de laatste tijd zijn wij niet de enige gemeente waarin de inwoners kritiek hebben op de vernieling van het natuurschoon. Omdat het nu 15 maart is geweest en wij het op z’n zachtst gezegd ook teveel aan houtoogst vinden hebben wij dan ook de volgende vragen:

– Deelt u onze mening dat de houtoogst wel erg omvangrijk is op het moment? – Deelt u onze mening dat juist ons natuurschoon daarmee voor n deel verdwijnt? – Deelt u onze mening dat dit wel eens gevolgen kan gaan hebben voor de toeristische aantrekkingskracht van onze mooie gemeente? – Hoeveel cultuur historisch bos is er al verdwenen binnen onze gemeente?

Raadsvragen

pag. 2

Het is nu 17 maart 2019 Staatsbosbeheer mag niet meer kappen omdat het broedseizoen is begonnen

– Bent u bereid in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer om te kijken of de houtoogst ingeperkt dan wel gestopt kan worden? – Daar waar gekapt is komt nauwelijks bos terug, wilt u vragen naar de plannen van Staatsbosbeheer voor het Groesbeekse bos? – Wilt u onze inwoners uitleggen, waarom er zoveel gekapt wordt?

Antwoord door: Marcel van den Berg

1. Deelt u onze mening dat de houtoogst wel erg omvangrijk is op het moment?

Wij kunnen ons dat gevoel voorstellen. In de afgelopen decennia is het Groesbeekse bos veranderd van een productiebos in een multifunctioneel bos met houtoogst, recreatie en natuur. Omdat de nadruk vooral op recreatie en natuur lag, zijn er al die jaren minder bomen gekapt dan dat er hout is bijgekomen door de groei van bestaande bomen en het opkomen van nieuwe bomen. Hierdoor is vrijwel ongemerkt het bos dichter begroeid geraakt dan vroeger. Tussen 2012 en 2017 is veel van dit hout geoogst. Vanaf 2018 is de houtoogst door Staatsbosbeheer gehalveerd ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit zal veel inwoners niet zijn opgevallen, omdat er nu vooral sprake is van dunning in plaats van het maken van nieuwe open plekken. Jaarlijks wordt nu 1% van het bosareaal verjongd. Het bos biedt objectief gezien dus nog voldoende ruimte om bomen te kappen, zonder dat dit een negatieve invloed hoeft te hebben op het bos als totaal. Het zijn vooral de kapwerkzaamheden die het gevoel geven van een omvangrijke houtoogst.

2. Deelt u onze mening dat juist ons natuurschoon daarmee voor een deel verdwijnt?

Nee, die mening delen wij niet. Het klopt dat direct na de kap het bos er gehavend uitziet. Door de groeikracht van nieuwe zaailingen echter worden de open of gedunde plekken binnen enkele jaren weer opgenomen in het bos en ontstaat er een afwisselend bosbeeld. Een afwisseling van jonge en oude bomen en van dichte en open plekken is uiteindelijk goed voor het bos en voor de belevingswaarde van het bos. Het bos is en blijft bos en wordt uiteindelijk meer divers.

Wel vinden wij het percentage te handhaven natuurbos, waar dus niet gekapt wordt, aan de lage kant in het Groesbeekse bos. Verder is het nadelig voor de biodiversiteit en de bodem dat alle gekapte bomen worden afgevoerd. De aanwezigheid van voldoende staand of liggend dood hout en van voldoende voedingstoffen in de bodem is namelijk erg belangrijk voor een gezond bos.

3. Deelt u onze mening dat dit wel eens gevolgen kan gaan hebben voor de toeristische aantrekkingskracht van onze mooie gemeente?

Nee, zie hiertoe ons antwoord op de vragen 2 en 4.

pag. 3

4. Hoeveel cultuurhistorisch bos is er al verdwenen binnen onze gemeente?

Voor zover ons bekend niets. Staatsbosbeheer heeft meer dan 10 jaar geleden een volledige inventarisatie uit laten voeren naar de aanwezigheid van cultuurhistorische relicten in het bos en naar de ouderdom van de bosvakken. Deze relicten blijven gehandhaafd, evenals oud bos van minimaal 150 jaar. Wel treedt er schade op aan bospaden en bosbodem door het gebruik van een houtharvester en uitrijder. Het is de bedoeling dat de harvester via vaste oogstpaden in het verlengde van de aanwezige begreppelingsstructuur de bosvakken binnenrijdt, maar plaatselijke schade aan de begreppelingsstructuur en verdichting van de bosbodem is daarbij niet altijd te vermijden.

5. Bent u bereid in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer om te kijken of de houtoogst ingeperkt dan wel gestopt kan worden?

Wij hebben driemaal per jaar structureel overleg met Staatsbosbeheer. In dit overleg zijn wij bereid om de houtoogst te bespreken. Dit zullen we doen zowel uit het oogpunt van bosbeheer als uit het oogpunt van klimaatadaptatie. Ons college heeft onlangs de Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas & Waal vastgesteld, welke binnenkort aan uw raad ter kennisgeving wordt voorgelegd. Hierin is als actie opgenomen dat Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kastelen en Staatsbosbeheer in overleg met belanghebbenden voor 2023 een nieuwe bosvisie hebben opgesteld. In deze bosvisie moet worden beschreven hoe de natuur beter beschermd kan worden tegen klimaatverandering (vooral droogte) en hoe de biodiversiteit vergroot kan worden. Volgens planning zal de RAS op 12 juni as. worden ondertekend door zoveel mogelijk partijen.

6. Daar waar gekapt is komt nauwelijks bos terug, wilt u vragen naar de plannen van Staatsbosbeheer voor het Groesbeekse bos?

Die plannen zijn ons bekend. Staatsbosbeheer creëert door kap open plekken in het bos. Door oppervlakkige grondbewerking kunnen zaden van de daarom heen staande bomen gemakkelijk ontkiemen en ontstaat er binnen enkele jaren een nieuw bos met vooral berken en naaldbomen. Daartussen kunnen de zaailingen van beuk, eik, Amerikaanse eik en tamme kastanje ontkiemen en doorgroeien. Er mogen geen monoculturen ontstaan. In dat geval wordt er gericht gedund of ontbrekende boomsoorten als winterlinde en noordse esdoorn geplant.
7. Wilt u onze inwoners uitleggen, waarom er zoveel gekapt wordt?

Primair is Staatsbosbeheer aan zet om onze inwoners goed uit te leggen van de nut en noodzaak van beperkte kap. In onze gesprekken met Staatsbosbeheer wijzen wij hen op de onrust en beleving van ons bos bij bomenkap en de noodzaak om daarover goed te blijven communiceren

Opengemaakte plek met spontane zaailingen van berk en douglas en aangeplante bomen

Schriftelijke vragen over van Erk

We hebben gisteren schriftelijke vragen gesteld over de betaling van de grond van het centrumplan door aannemer van Erk. We hadden kunnen wachten op een vertrouwelijke zitting, maar zoals jullie weten ben ik daar geen voorstander van. Ik vind dat vragen openbaar gesteld en beantwoord moeten worden. De aannemer komt er wel erg makkelijk vanaf, hij mocht bouwen in een crisistijd waarmee die z’n personeel aan het werk hield en betalen doet ie niet omdat hij schade geleden heeft. Volgens mij kan je het zo gek niet verzinnen, maar dit terzijde. Bij deze de vragen:

Datum indiening 25 april 2019 Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek, Hans Peters en Wiebo Kersten Onderwerp: Status vordering Van Erk

Vraag:

Medio 2017 is er een gerechtelijke uitspraak geweest, waarin de gemeente Berg en Dal een bedrag van Euro 1,6 mln toegewezen heeft verkregen voor de aankoop van de gronden van Bellevue door ontwikkelaar van Erk.

Mede omdat het nu wel erg lang duurt eer er nieuwe ontwikkelingen zijn in deze zaak hebben wij dan ook de volgende openbare vragen: – Is deze vordering conform gerechtelijke uitspraak al door van Erk betaald? Of is er in ieder geval al gedeeltelijk betaald? – Indien er niet betaald is wat is dan het totaal bedrag van de vordering inclusief wettelijke rente? – Volgens de media heeft ontwikkelaar van Erk een tegenvordering ingesteld, hoe hoog is deze tegenvordering? Wat is de exacte reden van deze tegenvordering? – Waarom is er destijds voor aanvang van het project niet gevraagd om een waarborgsom vooraf aan van Erk? – Vragen we aan nieuwe projectontwikkelaars in de gemeente nu wel een waarborgsom vooraf? – Wanneer dient het hoger beroep in deze zaak?

Raadsvragen

pag. 2

Waar we ons ook zorgen om maken is een eventueel economisch faillissement van de ontwikkelaar, zijn daar maatregelen voor genomen?

Nederlands oorlogsgraf

Afgelopen vrijdag was het 74 jaar geleden dat mijn opa Hendrikus van der Hop overleed in kamp Vught, hij is begraven op de Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse IJsselstein. Reeds vele jaren ben ik in actie voor een bordje Nederlands oorlogsgraf bij de ingang. Dat is me niet gelukt omdat ie misschien wel fout was in de oorlog. De fout die hij mogelijk gemaakt heeft is het trouwen met een Duitse vrouw mijn oma, zij kwam van Weckhoven vlak bij het Duitse Neuss. Mede doordat hij betrokken was bij de aanleg van vliegveld Volkel een Duits vliegveld toen is ie opgepakt en een hongerdood gestorven. Mijn opa en oma zijn in de eerste wereldoorlog bij elkaar gekomen, mijn oma’s verloofde toen is destijds verongelukt dat bericht heeft mijn opa aan mijn oma gebracht, ze hebben n relatie gekregen en zijn naar het Brabantse Zeeland verhuisd daar is ook mijn moeder geboren. Zeeland lag erg dicht bij Volkel sterker nog hun huis heeft in de jaren negentig moeten wijken voor de landingsbaan. Zodoende was ie betrokken bij de aanleg van het vliegveld. Overigens is vlak na de oorlog een Groesbeekse marskramer op die boerderij langs gekomen en is mijn oma met kinderen op die manier naar Groesbeek gekomen. Nu weten jullie ook hoe ik aan de naam Hans Hop kom. Mede omdat het bordje Nederlands oorlogsgraf niet lukt ben ik vandaag weer naar IJsselstein getogen en heb daar een oranje bloem een afrikaantje met een oranje ballon op z’n graf geplaatst. Het is een enorme begraafplaats en er ligt dus tenminste 1 Nederlander tussen die laat ik ze Moffen noemen. Hoezo IS gangers voormalig strijders terug halen, toen verloor je de Nationaliteit al als je ging werken voor je Nederlandse gezin met een Duitse vrouw/moeder. Mijn opa was een Nederlander en kwam van oorsprong uit Langenboom. Jammer dat dat bord niet lukt. Foto’s van de begraafplaats aldaar zo zie je maar hoe zinloos een oorlog is. Overigens was mijn opa boerenleider in het plaatsje Zeeland en valt de appel bij mij dus echt niet ver van de boom

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Vrolijk Pasen met een Paasoverweging en gedicht

Dat wens ik iedereen die dit blog leest voor hem of haar, familie vrienden en bekenden.
Zoals jullie waarschijnlijk weten vind ik spiritualiteit ontzettend interessant, als niet kerkganger boeit me dat enorm. Soms vraag ik me af is het Paasfeest het feest van de wederopstanding niet belangrijker zou moeten zijn dan het Kerstfeest.
Toch werd ik ontzettend verdrietig toen ik de krantenkoppen vanochtend las, honderden doden en gewonden bij aanslagen in Sri Lanka, explosies in Tripoli. Waar zijn wij als mensen toch mee bezig? Gunnen wij elkaar het licht niet in de ogen? Ik snap dat niet, waarom is al dit geweld nodig. Waarom grijpt er als die bestaat geen hogere macht in? Ja ik weet het een vrome gedachte van een politicus, maar wel een van een politicus die niet liegt. Deze aanslagen waren voor mij reden om een Paasgedicht op te zoeken dat ik in dit bericht heb gekopieerd. Nogmaals vrolijk Paasfeest, geniet van het weer en van het ontluikende groen aan de bomen en laten we met z’n allen naar vrede toe werken, dat maakt het leven op deze wereld toch een stuk makkelijker

De nacht was bang en zwart,
het licht was in de hemel uitgedaan.
Jezus’ leerlingen met pijn in ’t hart
waren de diepe stilte ingegaan.
Nooit heeft de kilte van ’t verdriet
ooit zwaarder in de nacht gewaakt.
Geen vogel zong er meer een lied,
de aarde was in ’t hart geraakt.

De morgen kwam zo vol van gloed,
de zon verscheen als hemels licht.
Een nieuwe dag kwam aarde tegemoet
en deed de duistere deuren dicht.
‘Wat zoek je toch, Hij is hier niet.
Weet toch, de Heer is opgestaan.!
’t Is alles licht wat je hier ziet.
ja Jezus heeft het licht weer aangedaan.

Al lijkt het soms nog bange nacht
Weet dan dat Jezus alles heeft volbracht.

Brief mantelzorg Berg en Dal compliment contant of bon behoeft uw actie

Vandaag kwam er bij de raadsstukken voor juni een brief binnen van Mantelzorg Berg en Dal ze krijgen het drukker met het mantelzorgcompliment door de keuze VVV bon of contant. Indien u als mantelzorger niet zelf contact opneemt met mantelzorg Berg en Dal dan blijven ze bij een bon. Je gaat je zo langzamerhand afvragen, drijven ze hun zin de bon door of zijn ze er echt voor de mantelzorger. Die mantelzorgers die ik spreek willen namelijk 50 euro in contanten, er was er een met de vraag, waarom mantelzorg Berg en Dal dat niet wil. De vraag was dachten zij dat wij niet voor ons zelf konden kiezen en zorgen? Uit dit blog spreekt mijn irritatie, immers hoe moeilijk kan het zijn indien de mantelzorgers in kaart zijn om te vragen wat ze willen? Kost dit uren of moet ik denken dat ze aandelen in de geschenkenbon hebben, nee dat doe ik maar niet. Maar toch moeilijk is het niet hallo met mantelzorg Berg en Dal wilt u uw compliment in de vorm van een bon of contant. Oh dan regelen we dat uw bon, uw envelop ligt dan en dan klaar. Kom op hee mantelzorg Berg en Dal jullie doen goed werk, maar zo simpel kan het zijn! De raad Berg en Dal het hoogste orgaan heeft besloten!</strong

De brief

Geacht college en Raad,
Uiteindelijk heeft de raad na uitvoerige discussie besloten over de vorm waarin het mantelzorgcompliment voortaan wordt verstrekt: de mantelzorgers krijgen de keuze uit een cadeaubon of geld.
U kent ons afwijkende standpunt en onze argumentatie daarvoor. En als college deelt u dat. Na het raadsbesluit is uiteraard ook voor ons de discussie voorbij.
We hebben ons wel moeten afvragen hoe wij uitvoering kunnen geven aan de praktische uitvoering ervan. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, die wordt ondersteund door Forte welzijn. Wij werken voor een doelgroep van enkele duizenden mantelzorgers in onze gemeente en daardoor zijn onze mogelijkheden beperkt om extra en niet eerder bestaande werkzaamheden op te pakken. Onze beschikbare tijd zetten wij immers met voorrang in voor de vele mantelzorgers zelf; wij ondersteunen hen waar maar mogelijk. En we bieden hen daarbij vooral een luisterend oor. Juist door zo veel mogelijk mantelzorgers persoonlijk te bereiken krijgen wij nog een nog beter zicht op hun zorgen, wensen en behoeften. Dat is onze primaire opgave en dat moet ook zo blijven. Wij verzorgden al wel –samen met Forte Welzijn- de afhandeling van het mantelzorgcompliment. Deze jaarlijks terugkerende activiteit kende in de oorspronkelijke vorm (cadeaubon) voor Forte Welzijn een tijdbeslag van iets méér dan 90 uur, dit is inclusief de -waar mogelijk- persoonlijke bezorging bij de mantelzorger thuis. De ureninzet door vrijwilligers bedroeg daarnaast nog 48 uur. Met de uitvoering van het raadsbesluit (keuze cadeaubon of geld) lopen wij tegen twee effecten aan: -voor mantelzorgers die kiezen voor geld kunnen wij als Mantelzorg Berg en Dal dit alleen maar in contanten aanbieden (privacyregels met betrekking tot gegevens over bankrekeningen) -er zullen meer uitvoeringsuren mee gemoeid zijn, naar schatting 24 – 30 uur extra voor onze vrijwilligers. Deze extra inspanning zullen wij proberen te leveren. Uit oogpunt van doelmatigheid gaan we uit van verstrekking van primair de gebruikelijke cadeaubon tenzij een mantelzorger actief kenbaar maakt de voorkeur te geven aan de uitkering van een (contant) geldbedrag. Mantelzorgers zullen door ons tijdig op deze mogelijkheid attent worden gemaakt.

Tot slot: raadsleden die hun assistentie bij de werkzaamheden rondom het compliment hebben aangeboden zullen wij t.z.t graag uitnodigen deze toezegging concreet te maken.

De prijzen hier stijgen fors

De prijzen in Nederland stijgen fors door de BTW verhoging de energiebelasting lijkt er geen rem op te zitten. Gelukkig wonen wij Groesbekers dichtbij de Duitse grens en kunnen we daar shoppen. Echter dat Rutte en consorten blijven beweren dat we dr op vooruit gaan daar klopt geen bal van dat blijkt uit het bijgevoegd MSN bericht de prijzen zijn met 16,7% gestegen ten opzichte van maart vorig jaar. Tijd om de gele hesjes uit de kast te halen. Het verschil in gasprijzen met Duitsland heb ik al eerder aangekaart. Ik heb u ook op de hoogte gesteld van het product Karbonik. Vandaag heb ik een stukje laminaat met daar onder Karbonik thuis gekregen bent u de aardgas prijsstijging nu ook zo moe zou dit een oplossing kunnen worden al helemaal in combinatie met zonnepanelen, zijn we toe aan een nieuwe vloer kom het product maar eens testen bij me. Ja ik weet het, het lijkt erop dat ik provisie krijg maar dat is niet waar, ik ben gewoon enthousiast over het product dat ik nog nooit in werking heb gezien en had ik twee jaar geleden geen nieuwe vloer gelegd had ik het product aangeschaft, dat zou een desinvestering zijn dus nu nog niet maar wie weet ben jij wel aan een nieuwe vloer toe. Ik denk echt dat dit product een alternatief is voor het inmiddels door energiebelasting veel te duur geworden aardgas

Het product Karbonik als demo verwerkt onder een laminaat deel en het werkt gewoon op 220 volt of te wel je stopt de stekker erin

mde

Het bericht van MSN
In maart zijn de consumentenprijzen in Nederland twee keer zo hard gestegen als gemiddeld in de eurozone. Daar was de gemiddelde stijging 1,4 procent, terwijl in Nederland de prijzen met 2,9 procent stegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van Eurostat-cijfers.
Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1997 heeft Nederland hiermee de sterkste prijsstijging van de eurozone.
Vooral eten en drinken en energie zorgen voor de grotere prijsstijging in Nederland. De prijzen van energie waren in maart 2019 16,7 procent hoger dan een jaar eerder, mede door de hogere tarieven en belastingen. In Cyprus was de stijging 12,9 procent, in België en Duitsland was het respectievelijk 8,8 en 4,7 procent.
Eten en drinken ook hoogste prijsstijging in Nederland
De prijsstijging van eten en drinken was in Nederland ook het sterkst van de eurozone. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken waren 3,6 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl in de eurozone zo’n 1,3 procent stijging gemiddeld was. Alcoholhoudende dranken stegen in Nederland wel minder sterk in prijs dan in de eurozone.
De prijsstijgingen worden onder meer veroorzaakt door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent en een hogere energiebelasting.
Gewoonlijk is de prijsstijging in Nederland vergelijkbaar met die in de eurozone. De afgelopen tien jaar stegen de prijzen in zowel Nederland als gemiddeld in de eurozone met 14 procent.

En weer is er niet geluisterd naar de kiezer. FvD buitenspel

Was het vijf jaar geleden het CDA, VOLG, GVP en GJS die Sociaal Groesbeek na de gemeenteraadsverkiezingen buitenspel zetten en niet luisterden naar de wens van de kiezer. Ik was toen enorm teleurgesteld, gelukkig is de samenwerking wel weer hersteld. Maar feit blijft dat er niet geluisterd is naar de kiezer. Nu gaat het op eenzelfde manier bij de provinciale staten. Ook hier is nu de winnaar van de verkiezingen buitenspel gezet. Het Forum voor democratie doet niet mee in het College van Gelderland. Niet dat ik fan ben van deze nog rechtsere partij dan de VVD, dit heeft balletje Baudet deze week bevestigd bij Jinek. Echter de kiezer heeft gesproken en de overige balletjes leggen deze uitslag naast zich neer! Ze nemen nog liever een paar gedeputeerden meer dan dat ze luisteren naar de kiezer. En zich maar telkens afvragen waarom de opkomst zo laag is. Ik kan het mijn kiezer in ieder geval niet meer uitleggen waarom het belangrijk is. Het is waarschijnlijk aan dovemans oren gericht maar beste VVD, CDA, PvdA, Groen Links, ChristenUnie en SGP jullie wil de kiezer niet. Het milieu is van ondergeschikt belang zo blijkt uit de uitslag. Ik zeg niet dat ik dit volledig deel maar we hoeven ook niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Met deze coalitie kost het de burger geld en dat word niet uitgelegd

Bron GLD.nl
: ‘De burger had een signaal afgegeven’
Boumans adviseert dat VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP samen verder praten om een provinciebestuur te vormen voor de komende vier jaar. Hij maakte zijn advies vrijdagmiddag bekend in een vergadering van Provinciale Staten. De informateur adviseerde bovendien te gaan werken met zeven gedeputeerden, waarbij VVD en CDA er ieder twee leveren.
Volgens Boumans wil Forum voor Democratie zich ‘niet committeren aan doelstellingen op het gebied van energie en wind’. Het gaat dan om afspraken die de provincie daar eerder al over maakte. Daarom ligt deelname van GroenLinks meer voor de hand in een nieuwe Gelderse coalitie.
VVD: Tevreden over advies
Jan Markink, lijsttrekker van de VVD, kan zich vinden in het advies. Het was volgens Markink wel een lastige keuze voor de informateur.
Over de samenwerking met GroenLinks zegt hij: ‘Coalitievorming betekent ook dat je water bij de wijn moet doen. We hebben al afspraken over het klimaat, dat is in de vorige periode gebeurd. Dat zullen we ook invullen, maar GroenLinks zal daar geen plus bovenop zetten.’

GroenLinks: Nu energietransitie vormgeven
Lijsttrekker Janet Duursma is erg blij met het advies van Boumans. ‘Ik vind het mooi dat we erbij zitten. We zijn heel blij dat we aan tafel zitten, want hier hebben we telkens op ingezet.’
Wel is de partij nog onzeker over de beoogde samenwerking met de SGP. ‘Het heeft ons verrast, want dat is een partij die heel ver van ons af staat. Het lijkt mij erg moeilijk om eruit te komen, maar we gaan het zien’, zegt Duursma over het vervolg van het traject.

Situatie rondom Montessori blijft onveilig

Vandaag aandacht voor de vragen en antwoorden omtrent de onveilige verkeerssituatie rondom het Montessori College
Het lijkt erop dat er eerst wat moet gebeuren eer de situatie verbetert wordt. Onacceptabel en verwijtbaar als er iets gebeurt wat ik natuurlijk niet hoop

Onderwerp: Verkeerssituatie Montessori College

Vraag: Geacht College, Wij ontvangen gedurende een langere tijd vragen omtrent een in onze optiek onveilige verkeerssituatie rondom het Montessori College aan Nijverheidsweg te Groesbeek. Met name de combinatie van het (speciale)taxiverkeer, leerlingen op de fiets, winkelend publiek te voet, op de tweewieler en in auto`s vormt een chaotisch geheel. Gelukkig zijn er tot op heden, op wat bijna ongevallen na, nog geen ernstige ongevallen gebeurd. Bent u op de hoogte van deze verkeersonveilige situatie rondom de school aan de Nijverheidsweg? Worden er (en zo ja welke) maatregelingen getroffen om deze onveilige situatie op te lossen? Zo nee, waarom niet?

Mede omdat we deze week een filmpje uit de buurt ontvingen wilden wij niet wachten op de thema-avond mobiliteitsvisie, maar deze problematiek op korte termijn opgelost zien.

Het videofilmpje is wegens technische reden niet als bijlage toe te voegen, maar te vinden op http://www.hanspeters.eu eventueel kunnen we deze op uwer verzoek per app aan de voorzitter van het college toesturen.

Raadsvragen

pag. 2

1. Bent u op de hoogte van deze verkeersonveilige situatie rondom de school aan de Nijverheidsweg? Ons college is op de hoogte van het feit, dat op schooldagen gedurende enkele korte momenten een drukke verkeerssituatie ontstaat door het halen en brengen van jongeren met busjes. Op die momenten leidt dit tot een chaotische verkeerssituatie die voor zowel de jongeren en de chauffeurs, als ook voor de andere weggebruikers niet fijn is.

2. Worden er (en zo ja welke) maatregelingen getroffen om deze onveilige situatie op te lossen? Zo nee, waarom niet? Nee, helaas kunnen wij geen aanvullende maatregelen nemen om deze situatie te veranderen, omdat: a) Er geen reëel alternatief is qua vervoer; de situatie ontstaat omdat in korte tijd meerdere mensen met een beperking door busjes van/naar het Montessori college gebracht worden. Deze mensen hebben geen alternatief als het gaat om keuze in vervoer; b) Er geen beter alternatief is voor het tijdelijk parkeren van de busjes; de busjes halteren nu in langsrichting over grote lengte van de Nijverheidsweg. Gedurende korte tijd is dan inderdaad sprake van minder overzicht voor het verkeer. Dit overzicht kan theoretisch geborgd worden door in de Nijverheidsweg een stopverbod in te stellen. De Nijverheidsweg is echter de minst slechte plek om te halteren: – Op het eigen terrein van het Montessori college is niet voldoende manoeuvreer ruimte aanwezig voor parkeren op eigen terrein; – De haakse parkeerplaatsen naast de ingang zijn, wanneer busjes zonder overzicht achteruit moeten rijden, onveiliger; – Nu wordt in ieder geval niet of nauwelijks gehalteerd op de drukkere Spoorlaan, wat wel zal gaan gebeuren ingeval van een stopverbod op de Nijverheidsweg; – Het parkeerterrein voor de Aldi en Jan Linders is vanwege het beperkt toelaatbare gewicht en -hoogte niet beschikbaar voor de busjes. Bovendien is het niet gewenst dat de scholieren de Spoorlaan moeten oversteken. c) De argumentatie voor een stopverbod ontbreekt; als wegbeheerder van de Nijverheidsweg hebben wij wettelijk de plicht om al het verkeer te dulden, zo ook deze busjes. Een stopverbod kunnen wij enkel instellen in het geval de veiligheid van de weggebruikers concreet in het geding is. Zoals u zelf al aangeeft, hebben er tot op heden voor zover wij weten geen daadwerkelijke ongevallen plaatsgevonden. De situatie is druk, maar de snelheden van het verkeer zijn laag. Daar komt bij dat de wet reeds verbiedt om te parkeren op het kruispunt met de Spoorlaan of over het trottoir te rijden.

Antwoorden onderbezetting brandweer neigen naar verificatie

Of ik tevreden ben met de antwoorden weet ik nog niet, we hebben in ieder geval antwoorden op de bezetting van brandweerpost Groesbeek. Veiligheid is het belangrijkste. Hieronder de gekopieerde vragen en antwoorden:

Onderwerp: Brandveiligheid en onderbezetting brandweerpost Groesbeek

Vraag: Geacht college,

Donderdag 28 februari 2019 was er een brand bij het Montessori college in Groesbeek. Gelukkig heeft de brandweer van Groesbeek wegens onderbezetting hulp gekregen van de korpsen uit Nijmegen, Mook en Beek. Nu was deze brand beperkt en was deze al snel in de kiem gesmoord. Echter zijn wij wel bezorgd omtrent de veiligheid van onze inwoners, maar ook om de veiligheid van de leerlingen. Daarom hebben wij de volgende vragen, waarvan wij een eerder antwoord verwachten dan de gebruikelijke 30 dagen.

Vindt u het acceptabel dat de brandweerpost Groesbeek onderbezet is en wat gaan we er aan doen, om onderbezetting van de post Groesbeek in te perken?
De tem ‘onderbezetting’ waar u op duidt, gebruikt de meldkamer wanneer een post een voertuig niet kan bezetten. Bij de brand bij het Montessoricollege is de eerste Tankautospuit (TS) wel uitgerukt vanuit post Groesbeek met de vereiste bezetting van zes medewerkers. Voor de uitruk van een redvoertuig echter (hoogwerker) waren op dat moment niet voldoende vrijwilligers beschikbaar. Daar doelt de term ‘onderbezetting’ op. Het is daarbij niet ‘gelukkig’ dat de brandweer hulp kreeg van andere korpsen: dit is een standaardprocedure, die vastgelegd is in een zogenaamde kazernevolgordetabel voor de gehele regio. Als een post zelf een

Raadsvragen

pag. 2

voertuig niet kan bezetten, wordt de post gealarmeerd die het snelst aanwezig kan zijn.

Mocht de term onderbezetting het idee oproepen dat post Groesbeek te weinig vrijwilligers heeft: dat is niet het geval. De post heeft ruim voldoende vrijwilligers om haar brandweertaken uit te voeren. Wel is het zo dat een groot deel van die vrijwilligers overdag niet beschikbaar is vanwege hun werk buiten de gemeente.

Wat doen we er al aan? – De post wordt tijdens kantooruren bezet door beroepsdagpersoneel van de brandweer dat (mee) uitrukt. – De VRGZ heeft alle posten in 2018 voorzien van pagers met nieuwe functionaliteiten. De groepschef kan daardoor: ten eerste elk moment van de dag monitoren of er voldoende bezetting is. Zo niet, dan kan hij al actie vooraf ondernemen; ten tweede: wanneer er alsnog niet voldoende vrijwilligers opkomen bij een melding, dan is binnen 70 seconden duidelijk dat een andere post gealarmeerd moet worden. Opkomsttijden kunnen daardoor met minuten bekort worden ten opzichte van de situatie voorheen. – Post Groesbeek is aangewezen als pilotpost om de zogenaamde ‘TS Flex’ te implementeren: hierbij kan een brandweereenheid met een bezetting van vier medewerkers uitrukken bij de incidenten waarbij dat toegestaan is. Bij incidenten waarbij wel zes brandweermedewerkers vereist zijn, kan de post indien nodig ook met vier uitrukken, waarbij tegelijkertijd een andere post gealarmeerd wordt. – Brandweer VRGZ stelt momenteel een Kader paraatheid op en per post een paraatheidsprofiel. Het profiel geeft inzicht in de paraatheid en een analyse daarvan. Groesbeek is daar een pilotpost in. Samen vormen profiel en kader de basis om te bezien of, en zo ja, hoe de paraatheid versterkt kan worden. TS Flex wordt in het Kader paraatheid als een van de opties genoemd.

Vindt u het acceptabel dat we meer betalen aan de VRGZ en het risico van onderbezetting aanwezig blijft?
Zoals aangegeven is vooral de werksituatie van vrijwilligers debet aan de beschikbaarheid overdag. Het Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg, zoals vastgesteld in april 2018, levert juist een besparing op in kosten voor de brandweerzorg. De besparing wordt ingezet om compenserende maatregelen te nemen: voor preventiemaatregelen, maar ook voor het verbeteren van uitruktijden en de paraatheid. Het gebruik van de nieuwe pagers (apparaat om iemand een signaal te geven) is daar een voorbeeld van.

Vindt u het acceptabel dat de veiligheidsregio risico gestuurd werkt?
Risicosturing wordt niet toegepast bij paraatheid en bezetting. De dekking voor de brandweerzorg in de regio is bestendigd door 36 posten in stand te houden en alle posten hebben een bezetting die past bij de uitvoering van hun taken. Het is een goede zaak dat daarnaast compenserende maatregelen worden ingezet, daar waar de hoogste risico’s liggen.
pag. 3

Wat is de geprognotiseerde opkomsttijd voor gebouwen als een school, verzorgingshuis, verpleeghuis?
Het Besluit veiligheidsregio’s stelt een wettelijke opkomsttijd van acht minuten voor gebouwen met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie. Geprognosticeerde cijfers kunnen niet in het algemeen aangegeven worden. Voor het Brandweerzorgplan is per markant object aangegeven wat de geprognosticeerde opkomsttijd is, wanneer er sprake is van een overschrijding van de wettelijke norm. De Montessorischool kent geen berekende overschrijding van de wettelijke opkomsttijd en heeft daarom geen geprognosticeerde opkomsttijd
Wat was de daadwerkelijke opkomsttijd bij de brand van het Montessori college?
De eerste TS was ter plaatse na 7 minuten en 34 seconden, dus binnen de wettelijke opkomsttijd. De hoogwerker vanuit kazerne Nijmegen was aanwezig na 16 minuten en 35 seconden. Wettelijk geldt voor de hoogwerker geen opkomsttijd; de regio gaat uit van een gewenste opkomsttijd van 15 minuten.

Vindt u het acceptabel dat de geprognotiseerde dekking afwijkt van de daadwerkelijk gerealiseerde dekking?
Zoals hierboven aangegeven is er in het geval van de Montessorischool geen afwijking tussen wettelijke en gerealiseerde opkomsttijd
Acht u de afwijkingen aanvaardbaar op basis van bijvoorbeeld een kosten baten analyse?
Het algemeen bestuur heeft met de gehanteerde systematiek in het Brandweerzorgplan de overschrijding van opkomsttijden als aanvaardbaar beschouwd, omdat daarbij compenserende maatregelen genomen worden. Extra investeringen bieden ook niet dé oplossing voor paraatheid, omdat de beschikbaarheid van vrijwilligers vaak samenhangt met maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende privé-factoren
Zijn de mogelijkheden tot het terugdringen van de opkomsttijd voor de post Groesbeek in een dag- nacht situatie zoals eerder toegezegd geanalyseerd en wat is hiervan de uitkomst?
Groesbeek is een van de eerste drie posten waarvoor een paraatheidsprofiel wordt opgezet. De uitkomst daarvan is binnenkort gereed. Hoewel paraatheid iets anders is dan het verbeteren van opkomsttijden, geeft dit wel inzicht in de reden van de uitruktijden zoals die zijn. En uitruktijden zijn wel een onderdeel van de gerealiseerde opkomsttijden.

Gladheidsbestrijding blijft ontoereikend

Hoewel ik zo langzamerhand mezelf begin af te vragen door wie deze gemeente bestuurd wordt, hebben wij een antwoord ontvangen op onze vragen aan het College over de gladheidsbestrijding. Het is op z’n minst vreemd om te constateren dat dit een ambtenaar beantwoord heeft, immers volgens mij wordt Berg en Dal bestuurd door de gemeenteraad en het College. Een plek als een openbaar gebouw zoals de apotheek en het medische centrum op de Paap toch is, zit niet in de strooiroute. Een route die al jaren geleden toen was er nog geen herindeling of een op de Paap vastgesteld is. Je zou toch eer je antwoord geeft kunnen nadenken in de trant van Oh ja, helemaal vergeten, gladheidsbestrijding bij op de Paap is in de openbare ruimte. Maar nee hoor de ambtenaar vindt het nodig om een eventuele aanpassing te ontraden. Ze strooien immers op z’n vroegst de eerste dag na hevige sneeuwval, dat daardoor gezondheidscentra nauwelijks bereikbaar zijn lijkt worst te wezen voor openbare werken. Te duur dus en daarom ontraden ze dit, alsof er niet al genoeg geld over de balk gegooid is. Ik noem dan de Spoorlaan en ik noem dan de Spoorkuil komt het wel op een paar kilo zout. Uw en onze veiligheid is van ondergeschikt belang maar euh de eerste motie voor de begrotingsdebatten in november ligt al weer klaar. Mijn temperatuur is met zo’n antwoord dusdanig opgelopen dat de Hogeweg vanzelf zou ontdooien, gelukkig is het nu 14 graden boven nul maar wie weet sneeuwt t aanstaande zaterdag nog ff.


Onze vragen en de antwoorden.

Geacht College, Tot onze verbazing hebben wij geconstateerd dat er bij gladheid niet (of niet voldoende of te laat) gestrooid wordt bij in ieder geval 1 gezondheidscentrum en bij meerdere seniorenhuizen. Dit geldt ook voor meerdere hellende straten (wegen en paden). Reeds eerder hebben wij onze ontevredenheid uitgesproken over de aanpak van gladde straten in de gemeente. Naar aanleiding daarvan is toen een strooischema opgesteld. Wij zijn van mening dat het onverantwoord is dat er bij plaatsen zoals gezondheidscentra en seniorenhuizen onvoldoende of te laat gestrooid wordt.

Wij vragen, waarom wordt er op de genoemde plekken niet of te laat gestrooid? Als er gestrooid wordt, hoe vaak wordt dat dan gedaan?

Dus graag opnieuw aandacht maar ook actie zodat iedereen, maar vooral mindervaliden waaronder onder meer bejaarden, de gezondheidscentra en de seniorenhuizen veilig kunnen bezoeken.
Antwoord:

De genoemde plekken zitten niet in de strooiroutes. De strooiroutes zijn vastgesteld door de (voormalige) gemeentera(a)d(en) en dekken ongeveer 60% van ons wegennet. De steilste wegen zitten in deze routes. De terreinen rondom seniorenhuizen zijn veelal particulier eigendom, waar wij geen taak hebben. Wij hebben de beschikking over 7 strooi-/schuifcombinaties en wij hebben 750 ton zout in eigendom en opslag. Hiermee kunnen wij in globaal 2 uur de routes rijden. Strooien van de voetpaden en wegen die nauwelijks bereden worden heeft geen zin. Wegenzout werkt alleen als er intensief over gereden wordt.

Bij (hevige) sneeuwval schuiven en strooien we totdat de sneeuwval voorbij is en de hoofdroutes schoon zijn. De buitendienst kan met sneeuwval niet haar reguliere werk doen en wordt dan te voet ingezet voor sneeuwruimen met klein materieel (borstels en sneeuwschuiven). De prioriteit ligt hierbij in de winkelcentra van onze gemeente. Als ook deze schoon zijn en de sneeuw is nog niet gesmolten, dan rijden en lopen we ook de rest van de openbare ruimte inclusief de omgeving van gezondheidscentra en seniorenhuizen na. Dit is op zijn vroegst de eerste werkdag na de eerste sneeuwval. Ook staan er ± 120 zoutkisten in de gemeente. Deze zijn veelal geadopteerd door inwoners die het gemeenschappelijke gebruik in nauw overleg met de buitendienst regelen.

Uw raad kan er voor kiezen om een uitgebreidere strooiroute vast te stellen. Wij ontraden dit. Het kost onevenredig extra geld. Met name voor het bezit van het extra materieel, het hele dure onderhoud hiervan (inwerking van zout) en de beschikbaarheidstellingscontracten voor de vrachtwagens.

Antwoord door: een ambtenaar openbare werken waarvan de naam bij mij bekend is

Dit beeld blijft nog even bij gladheid een onderzoekje hier en een onderzoekje daar lijkt belangrijker.