Het zwembad, is het nu wel of geen beerput?

Vandaag ontving ik een brief gericht aan de gemeenteraadsleden. Ik heb op een andere website aangegeven dat ik de transactie rond het zwembad een diepe beerput vind. Ik kreeg hierop reactie van een wethouder, die zijn goede naam beschadigd vindt. Nu  ga ik niet aangeven of dat ik nog steeds achter die mening sta. Ik wil tenslotte de naam van de verantwoordelijke wethouder niet besmeuren, ook nog eens, omdat ik het een goede wethouder vind. Toch verdient dit verhaal allerminst de schoonheidsprijs. Indien omwonenden en bewoners in staat zijn, om mij en later vandaag de overige raadsleden deze brief te sturen. Vervolgens de inhoud van deze brief correct is, dan stem ik beslist tegen de transactie Lubert.  Onder de foto’s de brief.

Lubert 2 Lubert Lubert 1

Vereniging Villapark ‘De Zeven Heuvelen’.                     Groesbeek, 24 november 2013

Werkgroep GGZhotelOPzwembad-nee

Aan:      de Gemeenteraad van Groesbeek

                in afschrift aan B&W van Groesbeek

                Dorpsplein 1

6562 AH Groesbeek.

 

Onderwerp: open brief bestemmingsplan ‘De Lubert’.

Zeer geachte gemeenteraadsleden,

Op donderdag 28 november 2013 zal in de Raadsvergadering het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘De Lubert’ behandeld worden. Als bestuur van de Vereniging Villapark ‘De Zeven Heuvelen’ en de participanten in de Werkgroep GGZhotelOpzwembad-nee  vragen wij wederom uw aandacht voor dit omstreden bestemmingsplan. Deze open brief zal ook gecommuniceerd worden met omwonenden en diverse media.

 1. Manipuleren van de inspraakreacties en partijdigheid.

Op 28 maart 2013 is de carrouselvergadering gehouden. Bij de start van die vergadering is u gemeld dat inspreker dhr. Pijls vertraagd was en later zou arriveren. Bert van den Bergh werd als vertegenwoordiger van 247 ondertekenaars van de zienswijzen als inspreker het woord ontnomen nadat hij zijn inspreektijd met ruim 1 minuut had overschreden. Twee andere insprekers hadden minder tijd nodig voor hun reactie. Daarna arriveerde dhr. Pijls in de vergadering. Aanwezigen herkenden dhr. Pijls daar als de man die voor de vergadering in zijn auto zat die op de parkeerplaats achter het gemeentehuis stond.

De antwoorden op de ingediende zienswijzen hebben een hautain en ontmoedigend karakter. B&W en ambtenaren zijn verstrikt geraakt in een tunnelvisie om het exploitatietekort van het zwembad op te lossen. Dit is een breed gedragen beleving van omwonenden en de oppositie binnen de Gemeenteraad. Omwonenden van de zorglocatie Schoonoord ( Pluryn) in het centrum van ons dorp hebben inmiddels ook hun eigen Zorg over de aanstaande huisvesting van patiënten met  een zware zorgvraag in hun woonomgeving.

Sinds april / mei is de Gemeente na een nieuw besluit van B&W gestart met voorbereiden van handhaven op permanente bewoning door eigenaren en huurders op het Villapark De Zeven Heuvelen. Door dhr. Jooren / Belgers is een frauduleuze lijst van verdachte villa’s aangereikt aan de Gemeente. De 10 tallen villa’s van Jooren / Belgers die strijdig met het ‘Handhavingsbeleid niet recreatief gebruik van vakantiewoningen’ worden gebruikt staan daar niet als verdachte villa’s op. In augustus zijn eigenaren op het Villapark aangeschreven met een vooraankondiging last onder dwangsom. Een voor alle Groesbekers zichtbaar bord van Belgers aan de Molenweg met de tekst ‘’ tijdelijke woonruimte te huur’’ wordt door B&W en ambtenaren niet als strijdig ervaren met het niet recreatieve gebruik van vakantiewoningen. Vergelijkbare teksten staan ook op de site van het Resort & Camping De Oude Molen.

Een effect van handhaven is ook waardedaling van vakantiewoningen. Dit wordt versterkt door de huidige economische crisis. Nadrukkelijke en herhaald heeft het bestuur van de Vereniging aan Burgemeester Keereweer &Wethouder Thijssen uitgelegd dat juist Belgers dit effect beoogd, daarbij zijn concrete voorbeelden aangehaald uit 2012 en 2013 waarbij deze partij villa’s opkochten voor de dumpprijs van € 100.000, -. Na het aandringen op handhaving heeft Belgers zijn bod verlaagd tot € 80.000, -. B&W kan geen ander argument benoemen dan dat dit dan waarschijnlijk de marktprijzen zijn.

Belgers versmalde na de talrijke bezwaren tegen het voorontwerpbestemmingsplan de oprit tot het villapark en bedreigde eigenaren van villa’s met afsluiting van het drinkwater. Dit zonder enig respect voor juridische argumenten, op 9 oktober 2013 voerde hij zijn dreigementen uit. Met juridische argumenten heeft het bestuur van de Vereniging dit kunnen verhinderen, de puinhoop door de illegale graafwerkzaamheden door Belgers konden het verbouwereerde bestuur en eigenaren zelf opruimen.

Op 22 oktober heeft er bij de Rechtbank van Gelderland een geschil gediend. De eigenares van een villa had voor haar huurders een tuindeur en afdakje voor fietsen laten plaatsen. De gemeente wilde handhaven, tijdens de zitting werd de eis tot afbraak door de rechter afgewezen middels vonnis ARN 13 / 1359 GEMWT 616. Daar staat tegenover dat de gemeente niet handhavend optreed tegen een zonder bouwvergunning door Belgers gebouwde fietsenstalling annex opbergruimte bij het Resort. Ambtenaren geven aan dat het verzoek om handhaving onder aan de stapel ligt.

Ambtenaren en B&W weigeren diepgaand & onafhankelijk onderzoek te doen naar de kerstboom van 10 verschillende B.V.’ s van Belgers die na analysering van gegevens van de KvK allen illiquide & insolvabel lijken te zijn. Dit aspect alleen al getuigd van grote onzorgvuldigheid in de voorbereiding van besluitvorming.

In 2012 heeft het bestuur de Gemeente meermalen gevraagd om inzage van de afdracht van de toeristenbelasting die door het Resort contractmatig namens de villaeigenaren & de Vereniging moest worden afgedragen. De ambtenaren van de gemeente negeren iedere vorm van medewerking, Wethouder Thijssen zwijgt die vraag (per mail) om informatie dood.

Juist deze opsomming van gebeurtenissen wekt bij het bestuur van de Vereniging, eigenaren van villa’s, omwonenden en eigenaren op andere recreatieparken de sterke indruk van het manipuleren van besluitvorming en een door Belgers eenvoudig te beïnvloeden bestuur & zijn ambtenaren in Groesbeek.

 1. Onjuiste informatie verstrekking door plannenmakers; GGZ      & Belgers.

De heren Pijls en Schoutsen van GGZ oost Brabant hebben herhaald onwaarheden over hun plannen uitgesproken; in de media, tijdens de Carrousel vergadering en op de informatieavond. Enkele voorbeelden van onjuiste informatie die het afgelopen jaar zijn uitgesproken om ons ‘gerust’ te stellen:

 • ‘Wij verstrekken geen medicatie’. Juist is; psychofarmaca en andere medicatie worden aan patiënten verstrekt door een gecontracteerde huisarts in de omgeving of een op te roepen arts. Zie site CPH.
 • ‘Wij behandelen hoofdzakelijk overspannen moeders’. Juist is; patiënten aanbod is divers variërend van lichte tot matige psychische klachten en stoornissen, ook 2e lijn patiënten. Zie site CPH.
 • ‘Er is geen verschil tussen Alverna en Rosmalen’. Juist is mensen met zwaardere klachten en stoornissen worden behandeld in Rosmalen. Zie site CPH.
 • ‘Patiënten verblijven van maandag tot vrijdag’. Juist is; patiënten komen ook al op zondag avond. Zie site CPH.
 • ‘Weekendverblijf is uitgesloten’. Juist is; in de overeenkomst Rebalance staat op blz. 2 ‘ in de toekomst weekend verblijf kan plaatsvinden’. De bestemmingsplanregels noemen buitenweekends en hr. Pijls geeft op de informatieavond weer aan ‘ook in het weekend’. Zie verslag informatie avond blz. 28.
 • ‘Het Resort krijgt geen zorgfunctie (behandel en of patiëntenkamers)’. Schoutsen verklaarde eerder in maart dat om een gemiddelde bezettingsgraad van 95% te kunnen bewerkstelligen inhuur van kamers in het Resort noodzakelijk is. Schoutsen erkende deze uitleg tijdens de informatie avond en Pijls sprak hem tegen. Deze uitleg is niet opgenomen in het verslag van de informatie avond!
 • ‘Er komen door het nieuwe beleid van minister Schippers geen zwaardere patiënten’. Op de informatie avond is gevraagd of door het nieuwe beleid patiënten met Psychische klachten (anders dan patiënten met psychische stoornissen) niet meer behandeld gaan worden daar hun vergoeding uit de basis verzekering vervalt. Het CPH heeft immers het motto van Klacht naar Kracht. Dhr. Pijls ontkende dit effect met de uitleg; ‘dat na onderzoek door het CPH veelal blijkt dat deze patiënten ook een stoornis hebben’). Het CVZ en de NZA zien deze uitleg als een uiting van bezwaren tegen het nieuwe beleid. Zie site CVZ en NZA. Deze vraag, toelichting en het antwoord zijn niet opgenomen in het verslag van de informatie avond!
 • ‘Er komen door het nieuwe beleid van minister Schippers geen zwaardere patiënten’. Pijls zegt tijdens de informatieavond; ‘het CPH bevindt zich op het snijvlak van de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ’. Dit betreft dus het snijvlak tussen de 2e en 3e lijn GG-Zorg. Zie verslag informatieavond.

 

 1. Bestemmingsplan met list bijgesteld.

Veel zienswijzen en bezwaren hebben zich gericht op de zwaarte van patiënten. Nadien zijn de bestemmingsplan regels artikel 1.31 (het juridische kader) bijgesteld. De doelgroep van patiënten is nu omschreven als ‘ somatische en psychogeriatrische problemen’. Deze omschrijving is zonder indicatie van de zwaarte omschreven. Ook is geen voldoende relatie te leggen met de omschrijvingen van patiënten zoals door de plannenmakers is uitgelegd. Advocaten geven aan dat met deze uitleg zienswijzen onvoldoende zijn beantwoord.

De bestemmingsomschrijving van het huidige Resort gebouw is aangepast na de bezwaren. Enkel in de nieuwbouw rondom het Zwembad zouden nog behandelkamers (21) en zorgeenheden(64) mogelijk zijn volgens het bijgestelde artikel 3.1 van de bestemmingsplanregels. De plannenmakers hebben echter bij artikel 9 een nieuw lid d. toegevoegd:

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

d.: de regels en toestaan dat het aantal hotelkamers, zorgeenheden of behandelkamers binnen de toegestane bebouwing wordt vergroot, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. 1.     1. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de belendende erven;
 2. 2.     2. er geen onevenredige verkeer aantrekkende werking ontstaat;
 3. 3.     3. er wordt voorzien in voldoende parkeervoorzieningen.

Dit toevoegde artikel is volgens advocaten niet gelimiteerd en kan via de omgevingsvergunning tot iets volstrekt anders gaan leiden dan wat de plannenmakers ons tot op heden voor ogen houden.DiDnnn

 1. Ons verzoek aan u.

I.            Om in de Carrouselvergadering van aanstaande donderdag inhoudelijk aandacht te besteden aan de omvangrijke zorgen en talrijke genegeerde bezwaren tegen dit bestemmingsplan. Wij als bestuur zullen nog overwegen inspreektijd te vragen. Wij zullen zeker aanwezig zijn en zijn ook bereid om uw vragen te beantwoorden.

II.            Het ontwerp bestemmingsplan De Lubert, zoals voorgesteld aan uw Raad af te wijzen.

III.            Binnen uw Raad te bespreken op welke wijze de geloofwaardigheid van burgers in het bestuur en haar ambtenaren behouden kan blijven en het politieke debat een meer inhoudelijk karakter kan worden toebedeeld.

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw reactie,

Bert van den Bergh,

Voorzitter

Vereniging Villapark ‘De Zeven Heuvelen’.

Kloosterstraat 18B, 6562 AW GROESBEEK.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s