Algemene beschouwingen

Deze week waren de begrotingsdebatten, ik ben aanwezig geweest. Gelukkig had ik op de dag van de beschouwingen een verlofdag genomen en was ik de dag erna later begonnen. CVS beperkt mensen nou eenmaal in hun activiteiten, gelukkig kan ik het een beetje handelen door rustmomenten te nemen. Dat is keihard nodig want algemene beschouwingen is opletten vooral, indien je eigen inbreng behandelt wordt. Bij deze onze inbreng en wat foto’s van hoe zo’n boekwerk eruit kan zien en zeker ook als je de begroting tot in detail wilt doorspitten. Gelukkig bestuurt de raad op hoofdlijnen  en niet op facetten. begroting

En dan nu onze inbreng in de beschouwingen, simpel gekopieerd vanuit Word:

Voorzitter,

Helaas behandelen we de laatste Groesbeekse gemeentebegroting en kijken we al vooruit naar de nieuwe gemeente ‘Groesbeek’. De vooruitzichten zijn allerminst rooskleurig. Het Rijk verlaagt de algemene uitkering aan onze gemeente, waardoor we al vrij vlug aan een negatieve meerjarenbegroting zitten. De gemeente krijgt meer taken en krijgt daarvoor minder geld uit Den Haag. Als we nu ook Millingen en Ubbergen boven Jan moeten houden, wordt het voor ons Groesbekers steeds moeilijker om een sluitende begroting te krijgen.

Onze weerstandcapaciteit lijkt ruim voldoende. Toch lezen we in de stukken de volgende kanttekening: Het zal steeds moeilijker worden om te bezuinigen. Je zou je dus hier meteen af kunnen vragen: ‘Waarom financieren we festiviteiten als de Wijnfeesten?’ (motie)Gelukkig ligt de openbare ruimte er in het algemeen netjes bij. We moeten de financiële risico’s bij grondexploitaties niet onderschatten.

Vreemd en tevens een kanttekening is het feit dat het College wel mag spelen met middelen gefinancierd uit algemene dekkingsmiddelen. Terwijl de raad overal dekking voor moet vinden. Fijn is het om te constateren dat er fracties zijn die met moties en ideeën komen over punten waar wij schriftelijke vragen over gesteld hebben.

Ik ga nu inhoudelijk verder over het programma.

Burger Bestuur en veiligheid

Groesbeek verdient extra aandacht voor wat betreft veiligheid. Wij denken daarbij vooral aan de veiligheid op straat, de bestrijding van de drugshandel en preventie op het gebied van alcohol en drugsbeleid. We zullen hier een buurtpreventiemotie voor indienen.

Beheer openbare ruimte

Bereikbaarheid: Sociaal Groesbeek is niet gelukkig met het feit dat een verbeterde ontsluiting naar de A73 niet meer in het investeringsplan is opgenomen. Dit is weliswaar conform een raadsbesluit tot stand gekomen, echter de bereikbaarheid voor met name bedrijven is nog steeds niet optimaal.

Er moet voor wat betreft de grensovergang Wyler beslist wat gebeuren. Dat Kranenburg vrees heeft voor extra verkeerstoename lijkt ons wat overtrokken. Vreemd vinden wij het dat de gemeentes niet in overleg zijn geweest toen het lottokantoor aldaar naar de overkant verkaste.

De openbare verlichting: Sociaal Groesbeek staat nog steeds achter haar voorstel om armaturen etc te bestellen bij een bedrijf dat het montagewerk overlaat aan Breed.

Herinrichting Breedeweg Oost: Wij nemen aan dat er ook meteen geïnventariseerd wordt hoeveel auto’s er in deze wijk zijn en dat daar terdege rekening mee wordt gehouden tijdens de herinrichting.

Wonen werken

Woonkwaliteit: hier wordt gerelateerd aan dure koopwoningen, met name Drulsebeek zou gefaseerd moeten worden en men spreekt over een eventuele herontwikkeling van de diverse plannen. Wij maken ons met name zorgen over de nog 61 te bouwen woningen aldaar met name vanwege de investeringen die we een eindje verderop hebben gedaan. Zoals u weet is Sociaal Groesbeek voorstander tot behoud van de kringloopwinkel. We begrijpen dat er afspraken zijn gemaakt met de exploitant van de Heikant, feitelijk is het voor ons onverteerbaar dat de gemeente elders wel wil faseren, terwijl de exploitant moet bouwen en dat dit dan vervolgens ten koste gaat van de kringloopwinkel. Het gelijkheidsbeginsel is deze gemeente vreemd.

Inbreiding gaat voor uitbreiding: Op zich lijkt dit een logische keuze, echter Sociaal Groesbeek betreurt het feit dat er veelal arbeiderswoningen met grote tuinen ingeleverd worden voor blokbouw. Sociaal Groesbeek zou een halt willen toeroepen aan het slopen van betaalbare arbeiderswoningen vanwege inbreiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke zaken

Wij nemen de voorgestelde ontwikkelingen op het gebied van decentralisatie jeugdzorg, awbz ter kennisgeving aan. Wij verwachten hierover, net als de informatie regionaal werkbedrijf, uitgewerkte raadsvoorstellen.

Algemene Dekkingsmiddelen: wij vinden de geraamde kosten voor de opleiding van personeel ter waarde van 121.000 euro behoorlijk fors, mede gelet op het feit dat de herindeling aanstaande is en er dan geselecteerd kan worden uit een groot aanbod personeel. Ook lijkt het erop dat de SEV-gelden op deze manier verdampen.

Wij verwachten grotere tegenvallers van maatschappelijke regelingen en met name van Breed en zouden graag een ophoging zien van 38.000 euro naar een ton. Vorig jaar hebben wij hiervoor een motie ingediend maar wij verwachten hier een reactie van het college.

Voor een rijbewijs of paspoort vinden wij dat de inwoners er van uit mogen gaan dat de lage tarieven blijven. Dit in tegenstelling tot het door het ministerie vastgestelde maximum tarief.

Marktgelden gaan wat ons betreft geen tekort van 7000 euro kosten, maar worden kostendekkend. De hoger geraamde kosten voor de inhuur van mensen van Breed om het marktterrein schoon te maken zouden ook ingeperkt kunnen worden door afspraken met Breed.

Afvalstoffenheffing brengt een tekort mee van 151.000 euro, voornamelijk veroorzaakt vanwege opruiming illegaal afval. Ik zie in deze stukken niets terug van de opbrengsten inzameling plastic afval. Verleden jaar hebben wij een voorstel gedaan om afval zoals melkpakken, tempex, blik etc te scheiden en de wethouder antwoordde hierop dat dit in samenwerking met de DAR op poten gezet zou gaan worden. Helaas lees ik ook niets over de aandelenopbrengst DAR. Wij zullen onze motie hieromtrent dan ook weer indienen.

Een verhoging van de OZB van 3,5% is gelet op het feit dat onze gemeente in een herindelingsproces zit uit den boze. Laten we op z’n minst proberen de kosten in het laatste jaar van de huidige gemeente Groesbeek voor onze inwoners te beperken.

Toeristenbelasting: toerisme is een belangrijk speerpunt voor lokaal beleid,  dit neemt echter niet weg dat wij een van de gemeenten zijn met de laagste toeristenbelasting van Nederland. En dat terwijl we jaarlijks fors in toerisme investeren. Deze belasting kan wat ons betreft omhoog naar de in Nederland geldende tarieven. We hebben een motie ingediend over bankjes

Ontwikkeling Wijnbouwcentrum Colognes: het is nog niet duidelijk of de ontwikkelaar de financiering van het project rond krijgt. De inkomsten uit grondverkopen zal vooralsnog niet worden gerealiseerd. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de sanering. Wij gaan er vanuit dat indien en zolang er al daar geen ontwikkelingen plaatsvinden dat er dan ook geen sanering plaatsvindt. Voor wat betreft het tijdig verkrijgen van subsidie (een gemeente verantwoordelijkheid) zouden wij ook nog willen wachten met investeren tot dat de plannen concreter zijn.

De dienstverleningsovereenkomst Millingen aan de Rijn zou kosten neutraal zijn. Wij willen voorstellen deze kosten genoemd op blz. 109 door te berekenen aan Millingen aan de Rijn.

Gemist: De lokale omroep zal in de nabije toekomst zeker budget nodig hebben voor een zwaardere zender.

De controle op verstrekte  BZB kredieten is zwak graag extra aandacht hier voor.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s